Kroniek

Kroniek van Zepperen.
Het dorp in jaartallen

652
– in de “Vita Sancti Trudonis”, geschreven in de tweede helft van de 8ste eeuw door de Metzer diaken Donatus, bezoekt de jonge Trudo de interim-bisschop Remaclus, die kort na 652 in Zepperen verbleef. Er was toen al een basilica, toegewijd aan Genoveva van Parijs
1109
– bevestiging van de Sint-Servaaskerk van Maastricht mét bezittingen als vrij en keizerlijk
1139
– Zepperen hoort toe aan het Sint-Servaaskapittel van Maastricht als één van de elf (schepen)banken of dorpen
1150
– bouw van de kerktoren (+-)
1204
– de Maastrichtse Sint-Servaaskerk en de bezittingen worden Brabants
1232
– eerste vermelding van Zepperen Molen
1244
– geschil van de inwoners met het Servaaskapittel over gemeentegronden zoals Dekken, d’Oye, Roosbeek, Dries
1297
– Arnould van Zepperen is rector van de altaren van de HH. Trudo, Elooi en Eucherius in de Klerkenkapel te Sint-Truiden
1361
– Robin pastoor
1368
– Jan Reke wordt gerechtsbode, boswachter en tolontvanger voor het Servaaskapittel
1403
– grafsteen van kannunik Arnold Van Rijkel voor het Catharina-altaar
– vermelding van Genovevaput naast Genovevakruis
1411
– Daniël, heer van Grauwendries, geeft middelen aan het Catharina-altaar
1417
– de kerk wordt herbouwd vanaf het begin van de 15de-eeuw in Demergotiek, een regionale Brabantse laatgotische stijl. De inwoners worden door de aartsdiaken aangespoord om spandiensten te verrichten voor de bouw
1425
– stichting van het begaardenklooster Sint-Hiëronymusveld, gift van Jan Gorren
– Jan van Coloma pastoor
1427
– het kapittel van Maastricht spoort de inwoners aan te helpen bij het “charieeren der materialen”
– jaartal op stuk gotische grafsteen
1445
– Bernard Roemervat pastoor
1446
– Bartholomeus Opsteghen overste begaardenklooster
1452
– de inwoners op het kerkhof vergaderd beslissen om de kerk te “paveyen”. Als dank voor bewezen diensten door de kerk willen ze dat de kerk de doden zal bergen binnen de drie jaar
1454
– Peter Goyens belooft een bedevaart te doen naar O.L.Vrouw van Rocamadour wegens een misdaad tegen Gert Sterken
1468 : de Bourgondiërs hebben de verenigde legers van Luik en Loon verslagen
– verslagen Luikenaren vluchtten na de slag langs de Melsterbeek richting klooster Zepperen
– genadebrieven voor Zepperenaren die tegen Karel de Stoute vochten
– in ruil het recht van Servaaskapittel om bij overlijden een stuk vee of meubilair te nemen
1478
– overlijden van pastoor Jan Gorren
1483
– wapenschild van prinsbisschop Jan van Hoorn (1483-1505) gesculpteerd op de gewelfsleutel van de zuiderkruisbeuk (+-)

_______________________________________________________
1500
– zes geschilderde retabelluiken met ondermeer Sint-Servaas en de H.Genoveva bleven bewaard (+-)
– piëta in gepolychromeerd eikenhout (+-)
1507
– Genovevagilde
1509
– datering van de muurschilderingen in de zuiderkruisbeuk
1522
– bronzen klokje, opgehangen in neogotische galg
1538
– in januari wordt boef Hendrik Poelmans uit Zepperen gevangen genomen door de schout van Luik en onthoofd in Kuringen
1545
– jaartal dat door J. Daris werd gelezen boven een omstreeks de eeuwwisseling afgebroken portaalgebouwtje aan de zuiderzijbeuk
1553
– jaartal op paalvormige grenssteen bij begaardenklooster, later opgesteld bij het nieuwe gemeentehuis, nu in Bokrijk
1556
– pastoor Pieter Coelen wordt vervangen door Pieter Hantboems
1575
– datering van de Coemanswinning
1576
– het begaardenklooster van Sint-Truiden wordt samengevoegd met dit van Zepperen
1577 : Tachtigjarige oorlog
– vrijgeleide van de prinsbisschop van Luik voor de begaarden
1578 : Tachtigjarige oorlog
– last met Spaanse troepen uit Zoutleeuw
1579 : Tachtigjarige oorlog:
– inval en verwoesting door troepen van Oranje, begaarden vluchtten naar Sint-Truiden
1580 : Tachtigjarige oorlog
– last met Spaanse troepen uit Zoutleeuw
1594
– betaling van protectiepenningen aan Spanje én aan de Verenigde Provinciën
– Jan Banckx wordt pastoor

___________________________________________________________
1609
– Zwaar conflict tussen het dorp Zepperen en zijn heer, het Sint-Servasskapittel van Maastricht
1610
– Jan Bruyninx is heer van Brustem en dus voogd van Zepperen
1611
– Catharinadrieluik (+-)
1615
– nieuw bedehuis in begaardenklooster
– jaartal op bovendorpel van de Fabryhoeve in de Kogelstraat
1618
– schilderij Het Laatste Avondmaal door François Walschartz (+-)
1624
– kerkgebouw in slechte toestand, drie koorvensters met leem dichtgemaakt. Altaren voor O.L.Vrouw, Catharina, Ursula, Nicolaas en twee voor Genoveva
1626
– vermelding “Sinter Vijve Capelle”
1638
– Hendrik Cuypers pastoor
1639 : Dertigjarige oorlog
– aankoop huis van Elderen in de omwalde stad Sint-Truiden als refuge door de begaarden
– Constantijn Huygens schrijft brief aan vrouw van zijn stadhouder vanuit Staats legerkamp in Zepperen
1643
– de aartsdiaken schrijft in zijn verslag dat de lelijke schilderingen op de muren zullen verwijderd worden
1650
– Jan Franz de Lutzenrode krijgt samen met de heerlijkheid Brustem en voogdij over Zepperen voor 9 jaren
1652
– Renier Raets pastoor
1655 : strijd tussen Spanje en Frankrijk
– smeekbede wegens grote overlast van doortrekkende troepen
1656
– de molen van het Sint-Servaaskapittel wordt de verplichte graanmolen voor de inwoners als dank voor de steun van het kapittel bij de oorlogslasten
– Jan Schruers en Baltazar Piepelers, dorpsmeesters
– Marcelis Jammaers van Kortessem huwt in Zepperen en sticht de smedenstam Jammaers
1658
– Mathias Tans pastoor
1661
– herstelling van kerk en Genovevakapel onder pastoor Tans
– witten van de kerk
1662
– de nieuwe timmer van de school wordt opgericht door tien mannen
1663
– de goede gemeentenaren offeren meer dan 500 guldens voor de aankoop van een nieuwe ciborie ter vervanging van het gestolen stuk
1664
– de bode van Antwerpen krijgt 2 gulden om “beeldekens of vaentkens” over te brengen.
– het begaardenklooster laat een huldegedicht drukken in Leuven voor de nieuwe Truiense abt Vandersmissen.
1665
– bouw van een herenhoeve vlakbij de kerk door François Ouwercx, militair en grootgrondbezitter (gevelsteen, muurankers)
– heropbouw van de begaardenhoeve na brand
– op Palmzondag worden door de kerkmeesters 1 gulden 5 stuivers betaald “voor coecken, appelen ene noeten” voor de schoolkinderen.
– smid Jan Jammart werkt aan een hekken in de kerk
– broederschap van de Rozenkrans
1668
– nieuw OLV-hoogaltaar door Hechtermans van Borgloon
– bouw van torentje op duiventil-poort van de Ouwercx-hoeve
1670
– nieuwe communiebank door Hechtermans van Borgloon
1671
– nieuw schilderij van Sint-Servaas voor hoogaltaar in opdracht van het Sint-Servaaskapittel
– Hendrik Vrancken wordt gedood door een Spaans soldaat, zijn weduwe krijgt een schadevergoeding vanwege zijn oversten
1673
– Waalse bedevaarders van Luik brengen volgens traditie toortsen
1676
– Nicolaas Beaumont pastoor
– dysenterie-uitbraak met tientallen overlijdens
1677
– Michiel Janssen pastoor
– herstelling en verfraaiing van de kerk
1678 : strijd tussen Frankrijk en Spanje-Holland
– plundering door troepen Lodewijk XIV
1677
– start herstellingen aan kerk onder pastoor Janssen
1686
– overlijden in Brussel van François Ouwercx, luitenant-gouverneur van de citadel in Zoutleeuw, en eigenaar van de contributies van vijf ‘banken’ van Sint-Servaas, waaronder Zepperen
1690
– Jan Vrydaghs en Thomas Schurmans dorpsmeesters

_____________________________________________________________
1700
– plaatselijke Genovevagilde schenkt een biechtstoel aan de kerk
1701
– hernieuwing van het oud dorpsreglement
– mooi O.L.Vrouwaltaar met schilderij wordt hoogaltaar
1702 : Spaanse successieoorlog
– regelmatige plundering en verwoesting door Franse en Hollandse troepen tot in 1704
– Joannes Nicolaï burgemeester
1704
– Jan Bodson pastoor
1710
– Sint-Jacobschilderij als gift van Monart van Luik, Genovevabroeder
1715
– start aanleg Luikersteenweg
– Willem Pipelers burgemeester
1716
– Arnold Simons burgemeester
1722
– Sint-Gillisschilderij als gift van De Germeau van Luik, Genovevabroeder
1725
– nieuwe kerk van het begaardenklooster
1727
– grafsteen van begaardenoverste Johannes Baerts, ontdekt in 1998
1728
– Coemans senior burgemeester
1732
– Thomas Vanhoven pastoor, komt van Sint-Maarten te Sint-Truiden
1734
– verhuur van een gasthuis voor arme pelgrims.
1735
– schilderij als gift van Genovevabroederschap van Luik
1736
– bouw kapel van de Natenbampt, bediend door de begaarden
1737
– Coemans junior burgemeester
1740
– start verbouwing van begaardenklooster, zal duren tot 1780
– verbouwingswerken aan Zepperen Molen
1742
– herstelling torenhorlogie door gemeente
– nieuwe gemeentearchiefkist
– Genovevabeeld
– zijden troon als gift van Genovevabroederschap van Luik
1743
– klacht tegen jachtschade veroorzaakt door de rijproost en zijn gevolg
– “de dorpsmeester vyfthien sacken van de gemeynte haver van mijnen solder naer de kercke gevlucht ende aldaer in de kercke veel haver verloren met de sacken bedorven sijn tegen de muragie van de kercke”
– Arnold Simons burgemeester
1748 ca.
– Franse troepen tekenen de zgn. Villaretkaart, een stafkaart
1750
– twee reliekschrijntjes van Hubertus en Genoveva
– jaarsteen onder gevelkruis van de bakstenen hoeve Het IJzeren Kruis
1754
– start herstellingen onder pastoor Stell : dak, middenbeuk, vloer, vieringstorentje
1760
– Laurens Meugens en Willem Duchateau burgemeesters
1761
– verbod om met schapen of ganzen te weiden op het Dekken
1765
– geschil met het Servaaskapittel over de tienden op aardappelen
– jaartal op de sluitsteen van de ingangspoort kerkhof
1767
– Petrus Coemans schepen in opvolging van zijn vader
1773
– Jan Simons en Jan van Straelen burgemeesters
– jaarschrift in bovendorpel van de smidse van Laurens Jammaers en Anne Stas
1774
– Oostenrijkse artilleristen tekenen de zgn. Ferrariskaart, een stafkaart met veel details
1776
– Leonardus Merica uit Kortessem trouwt in Zepperen en sticht zo de stam America in Zepperen
1779
– bouw van de classicistische pastorie door het Sint-Servaaskapittel
– overlijden van Jaak Peeters, die de duivel speelde in de processie
1780
– H. Kruisreliek als gift van geboren Zepperenaar, de Gentse aartsdiaken Van Hamont
1781
– Jan-Libert Belleflamme pastoor
1784
– Trudo Sme(e)ts en Nicolaas Haubreghts burgemeesters
– conflict tussen pastoor en koster
– Suske de Poup en Voorvelleke, bokkenrijders, op de brandstapel
1785
– conflict tussen pastoor en begaarden
– Zepperen is officieel Hollands gebied
1786
– een afgevaardigde van de Hollandse Staten-Generaal komt eed van trouw afnemen
– Renier Smets en Stas Esselen burgemeesters
– conflict tussen pastoor en armenbank
1789
– inscriptie op wijzerplaat van een staanklok door Laurens Van Straelen
1793 : Franse inval teruggeslagen
– Luikse opstandelingen vluchten naar de enclave Zepperen en plunderen het huis Van Hamont
1794
– einde van het Ancien Regime met voorrechten voor adel en geestelijkheid
– de gevluchte Belleflamme wordt opgevolgd door Willem Rouchart als pastoor
1795
– Egidus Jammaers eerste schepen
1796
– Sme(e)ts wordt “agent” en F. Moers “adjoint” onder Frans regime
– eed van haat aan het koningschap afgelegd door pastoor Rouchart
– bevolkingslijst in opdracht van de Franse bezetter
1797
– pastoor Rouchart klaagt over tegenwerking door begaarden
1798
– verkoop van begaardenklooster en landerijen aan de Pitteurs-Hiegaerts
1799
– twee klokken in beslag genomen door het Directoire en aan de maatschappij Coste, Caylus en Gevaudau toegewezen als betaling van voedselleveringen aan het leger door de Fransen naar Maastricht gevoerd

__________________________________________________________
1801
– “Boerentheologie” geschreven door witheer Jacobus Claes, geboren Zepperenaar
1803
– smidszoon Ernest Jammaers wordt door maire George Bartholeyns en adjunct Arnold Simons opgeeist om een koffer te openen met registers, die zich in de kerk bevond
1804
– Renier Prenten pastoor
1807
– Ernest Jammaers start op d’Eygen, ver van d’Oye, een eigen smidse
1810
– overlijden van maire Bartholeyns
1814
– stoker Bellefroid is maire
1817
– aanleg van de Tongersesteenweg
1818
– verkoop van het hoogaltaar aan Engelse kunstopkopers en vervanging door altaar uit Dominikanerklooster van Tongeren
1821
– Gillis Vandersmissen pastoor
1825
– processie op Drievuldigheidszondag als 6de processie toegelaten door Hollandse overheid
– provincie wil Ordingen bij Brustem voegen en Ter Stok aan Zepperen geven, maar niet doorgegaan
1826
– grafsteen van de families Roberti en Coemans
1828
– overlijden van graaf d’Astier, burgemeester. Geschilderd rouwbord in de kerk
– felle aardbeving op 23 februari
1829
– beslissing om een oksaal te bouwen met ondermeer de verkoop van een ijzeren hekken uit de kerk en met een gift van de overleden graaf d’Astier
– bevolkingslijst
– overlijden van Pierre Coemans-Roberti, notaris te Sint-Truiden, geboren in Zepperen
– suikerfabriek de Pitteurs-Hiegaerts en Van den Bossche te Ordingen, werkgelegenheid
1830
– weduwe d’Astier hertrouwt met Felix Loyaerts
– stoker Bellefroid opnieuw burgemeester
1836
– Felix Loyaerts burgemeester
1838
– aanleg van de Hasseltsesteenweg
1840
– Pieter Revis pastoor
1844
– afbakening van de parochiegrenzen met Kortenbos
– aanleg van de Diestersteenweg
1845
– primitief kadaster en buurtwegenatlas opgesteld
– Jan Jozef Knapen pastoor
1846
– eerste bevolkingsregister, eerste landbouwstatistieken
1847
– aanleg van de spoorweg Sint-Truiden-Hasselt via Kortenbos
1848
– stoker Bellefroid opnieuw burgemeester
– Gilis Jammaers eerste schepen, hoefsmid en herbergier
1850
– Angelusklok gegoten door Gaulard van Tongeren
– 1.353 inwoners
– ca. kasseien weg Brustem-Kortenbos
1852
– herstichting van de maatschappij van de edele handboog “De Eendracht”
1853
– eedaflegging door Bellefroid en Simons als officieren Burgerwacht
– legaat van gravendochter Stefanie d’Astier 10.000 frank voor lagere meisjesschool met religieuzen
1854
– Felicia Loyaerts, stiefzus van Stefanie d’Astier, trouwt met Charles de Pitteurs van Ordingen, die in Zepperen komt wonen
1855
– burgemeester Lambert Vanbilsen, landbouwer van Beurs, neemt ontslag ten voordele van kasteelheer Charles de Pitteurs
1857
– kasseien van d’Oyestraat
1860
– 1.346 inwoners
– Sint-Antoniuskapelletje op d’Eygen na belofte van verloren gelopen boer Vanstraelen
1861
– gieten van de kleine Remaclusklok
1862
– burgemeester Charles de Pitteurs wordt veroordeeld wegens openbare zedenschennis in Brussel
– Frans Coart wordt burgemeester
– gieten van de grote heiligenklok
– restauratiewerken aan de kerk, architect Isidore Gerard
1863
– gemeentelijke commissie tot behoud van het kunstbezit
1865
– planting van een linde tussen de pastorie en het huis Lambert Moermans, ter vervanging van de oude “cradilata” linde
1866
– bouw van een gemeenteschool en -hoofdonderwijzerswoning vlakbij de kerk volgens plan van Henri, zoon van stadsarchitect Eduard Denis van Sint-Truiden
1867
– kasseien van twee kilometers weg Kortenbos-Zepperen
– litanie der Heilige Drie Gezusters mag gedrukt worden
1868
– kasteelheer Charles de Pitteurs laat een ijskelder onder heuvel aanleggen op zijn domein
– oplevering nieuw gemeenteschool
1869
– overlijden van Pieter Mox, gemeensecretaris en ontvanger kerkfabriek-armenbestuur
1870
– 1.427 inwoners
– smid Joannes Jammaers trouwt met Getrudis Saenen
– privatisering van het plein bij De Poel. Bouw van het herenhuis Bellefroid, maar de bijgebouwtjes dateren van 1880
1871
– school voor volwassenen opgericht door gemeente
– heldendaad : boer Peters redt meisje uit waterput in Beurs
1872
– Frederik Henoumont pastoor
– gemeentreglement verplicht herbergsluiting om 10 uur ’s avonds
– relieken van Genoveva in processie naar de zusterdorpen
1873
– stenen beekgevel van Zepperen Molen door Charles de Pitteurs
– naaischool opgericht door gemeente
1874
– boekje over de bedevaart naar de Drie Gezusters door minderbroeder Lambrechts
– broederschap van de Heilige Familie
1875
– oprichting Bond Heilig Hart Jezus onder pastoor Henoumont
1876
– bakstenen brug over de Melsterbeek voor de weg naar Sint-Truiden met jaarstenen van de burgemeesters Coart en Ulens
– overlijden van oud-Napoleonsoldaat Jean Genné-Pels van de Roosbeek
1878
– overlijden van Pieter Jan Mommen, schepen en stamvader van de familie Mommen
1879
– dichten van twee poelen op het kerkplein en een op d’Oye
– aanleg van de spoorweg Tienen-Tongeren via Ordingen
– schoolstrijd tussen de nieuwe pastoor Derie en het gemeentebestuur. Het komt tot een rechtszaak
1880
– 1.562 inwoners
– fanfare Sint-Christina Brustem met ook leden van Zepperen
1881
– afpaling van een nieuwe stationsstraat, dwars door het veld
– verdere verkaveling van de gemeenteweide Dekken tot akkers
1882
– overlijden van de actieve burgemeester Frans Coart
– meester Louis Simons als hoofdonderwijzer opgevolgd door Frans Creten
1885
– jaartal bij het monogram van kunstschilder Constant Claes op zijn kruiswegstaties
– onopgeloste moord op Mandus Helaers, echtgenoot van Belle Nijs
– overlijden van Marieke Minsen, in huis doodgebliksemd, 19 jaar
1886
– intrede van Maria Jammaers bij de Zusters van Liefde, later in Sint-Truiden
1887
– notitie over Zepperen uitgegeven door kanunnik Jozef Daris
– Jan Jozef Jammaers veldwachter
– Adolf Nijs gemeenteontvanger
1888
– Louis Minsen burgemeester
– zusters Camille, Isidore en Josephine van Vincentius à Paulo beginnen een bijhuis, ‘OLV van Gedurigen Bijstand’, op kerkplein
1889
– plaatsing van een grafkelder met platte steen voor de familie Loyaerts-de Pitteurs bij de kerktoren
– zustersschool op het kerkplein
– “Sint-Antonius’ Maatschappij De Standvastige Vrienden d’Eygen”
1890
– 1.580 inwoners
– afbraak van de oude parochieschool op het kerkhof
– overlijden te Brussel van Lambert Bellefroid, dokter en hoge ambtenaar Landbouwministerie, stokerszoon van Zepperen
1891
– blikseminslag en brand van kerktoren
– hoeve Nijs op kerkplein
– herbarium aangelegd door meester Frans Creten
1893
– intrede Julienne Priemen in het klooster te Kolen
– meester Arnold Neven
1894
– herstellingswerken van de torenspits, architect Edmond Serrure
– toneelmaatschappij ‘De Vlaamsche Zangers (?)’ in Ordingen, met ook Zepperse leden
1895
– Felix de Pitteurs erft de kasteelhoeve met landerijen, zijn broer Oscar het kasteel met de bossen
– Jan Lambert Decauter gemeentesecretaris
1896
– houtkoopman Ernest Jammaers burgemeester
1897
– de gemeenteraad beslist om een nieuw torenuurwerk te plaatsen op proef
– Boerengilde Zepperen
– Felix de Pitteurs laat de huizenreeks bouwen bij Ordingen station
1898
– inspectiebezoek door de Koninklijke Commissie Monumenten in aanwezigheid van Daniëls en Jaminé
– tijdens de herstellingswerken aan het kerkgebouw doen de werklieden in de kruisbeuk hier en daar een laag witsel springen en ze zijn verwonderd enkele beschilderde plaatsen te ontdekken
– jaarsteen in een woning in de Stationsstraat
1899
– schrijnwerker Jos Ulens van Sint-Truiden levert twee piramiden in eiken hout
– dokter Urbain Jammaers wordt geboren als zoon van Felix en Antonie Vrijdaghs

____________________________________________________________
1900
– Felix de Pitteurs laat een stokerij met stoomzagerij bouwen
– beeld van Sint-Jozef voedstervader
– koorgestoelte met wapenschild de Pitteurs (+-)
– aannemers Renoir frères & J. Crèvecoeur van Orp-le-Grand, zullen de restauratiewerken en de nieuwbouw van de sacristie uitvoeren volgens plannen van Dehennin
– artikel Polydore Daniëls over de ontdekte muurschilderingen
– “Maatschappij van Onderlingen Bijstand De Voorzorg”
– 1.458 inwoners
– tekst op kapelletje Hayen-Vanbilsen
– café en winkel koloniale waren Jossens op Dekken
1901
– plots overlijden van oud-burgemeester Louis Minsen
– jaartal ‘anno 1901’ op kapiteel van de nieuwe neogotische sacristie
1902
– Franse karthuizers kopen het kasteel de Pitteurs
– foto’s op glas door Govaerts (+-)
– glasraam Genoveva door Bardenhewer
– viering halve eeuw schuttersgilde “De Eendracht”
1903
– gemeenteraadsverkiezingen zonder strijd, burgemeester is weer Ernest Jammaers en schepenen Xavier Hayen en Joseph Hechtermans
1904
– herstelling van het orgel en nieuwe neogotische orgelkast
– huis “’t Mesterke” op kerkplein
1905
– betegeling van koorvloer met middeleeuwse motieven geïnspireerd op een in Leuven opgegraven type
– nieuwe steenweg Zepperen-Bautershoven-Cabey-Sint-Truiden
– herbouw van het Sint-Antoniuskapelletje op d’Eygen
– August “va Nijskes” Vanoirbeek gemeenteontvanger
1906
– beeldhouwen van tympaan Christus Pantocrator van de kerkdeur
– de nieuwe stationsstraat recht tussen kerkplein en station Ordingen is eindelijk klaar
1906
– neogotische doopvont en wijwatervat in blauwe steen
– omhakken van de kolossale eik “Koning van Bernissembos” voor de Provinciale Tentoonstelling 1907 in Sint-Truiden
1907
– nieuwe kapelanij op het kerkhof naar ontwerp van Emile De Hennin
– provinciale tentoonstelling in Sint-Truide met religieuze kunstobjecten uit Zepperen
1908
– liberale jongerenmaatschappij met Bellefroid, Jammaers en Vanoirbeek
– Fonske Gilissen verdrinkt in een poel bij zijn huis, 3 jaar
– Adolf Bex, 24 jaar, sterft bij werkongeval in Deurne
1909
– voltooiing van de restauratiewerken volgens plan van De Hennin : afbraak van zuiderportaal, heropbouw van luchtbogen, pinakels, neoromaans traptorentje, doopkapel en sacristie
– intrede van Louise Renaerts bij de Dochters van het Kruis te Luik
1910
– Felix de Pitteurs, 52 jaar, trouwt met zijn halfnichtje Henriëtte de Pitteurs van Ordingen, 18 jaar
– Jan Vossen pastoor als opvolger van Derie
– 1.572 inwoners
– jaartekening villa Xavier “Veire” Hayen Dekkenstraat
– rioleringswerken in Sint-Truiden door aannemer Veire Hayen van Zepperen
– dienstmeid Hubertine Vanmechelen, 30 jaar, sterft onder trein bij Honsbergbrug
– Zeppers bos op grens met Ordingen wordt gerooid
1911
– de herstellingswerken aan de kerk zijn beëindigd
– bisschoppelijke oprichtingsbrief van de “Broederschap der H. Genoveva”
– jaartekening van de hoeve Hoebrechts in de Bergstraat
– statuten van de parochiale Boerengilde Zepperen
1912
– aannemer Henri Vandenbosch wordt burgemeester na overlijden van Jammaers
– nieuwe reliekkast Genoveva
– werken aan de pastorij
– de gemeenteweg Zepperen-Ulbeek wordt staatsbaan
– vlag “Boerenbond Zepperen” met Sint-Isidoor
– “Maatschappij van Onderlinge Bijstand De Christelijke Behulpzaamheid”
1913
– Jozef Schoofs meester
– zoontje, 1,5 jaar, van fietsenmaker Bex in de Stippelstraat verdrinkt in de gracht

_____________________________________________________________
1914 : Eerste Wereldoorlog
– bouw van een klasvleugel achter de zustersschool aan het kerkplein
– artikels over de kerk in “De Stem van Haspengouw”
– viering van de overwinning van liberaal parlementslid Peten van Velm
– openbare verkoop van de goederen Bellefroid
– plannen voor een tramlijn Sint-Truiden-Zepperen-Wellen-Tongeren-Eigenbilzen
– inval van de Duitsers en doden van Leibhuzaar Otto Seeger(s) op verkenning door Belgische lansiers
– gevecht op Terstok tussen Belgische Gidsen en Duitse Leibgrenadiers. Een tiental Gidsen en herbergier Alfons Lassaut gedood
– Laurens America komt om in het ontploffend fort van Loncin
1915 : Eerste Wereldoorlog
– plechtige herbegraving van de op Terstok gesneuvelde Gidsen
– Ernest Leunen sneuvelt in Kaaskerke, Hendrik Schoofs verdrinkt tijdens rustperiode in de zee bij Bray-Dunes
– August Coopmans sterft als krijgsgevangene
1916 : Eerste Wereldoorlog
– soldaat Jean-Baptist Renaerts sterft in Adinkerke
– plaatsing van het torenuurwerk, al gekocht in 1902, maar uitgesteld wegens restauratiewerken
– jaartekening op de hoeve Vanvuchelen aan De Poel
– aanvulling van de poel op de Dries met aarde van het kerkhof
1917 : Eerste Wereldoorlog
– Emiel Vanbergen en Hubert Leemans bezwijken in het veldhospitaal te Hoogstade aan krijgswonden opgelopen in Boezinge en Oudekapelle
– Frans Wanten sterft in het hospitaal te Eu
– onderdak voor vluchtelingen uit de Vlaamse en Noord-Franse frontstreek, overlijdens
– postkantoor Ordingen verhuist naar Zepperen
1918 : Eerste Wereldoorlog
– Jozef Buntinx sterft als krijgsgevangen dwangarbeider in Duitsland
– “Comediekring De Vereenigde Vrienden”
– wapenstilstand
– ‘Spaanse’ griep treft jongvolwassenen, overlijdens o.m. Hubert Serdons

_____________________________________________________________
1919
– pastoor Vossen, plots overleden in Luik, wordt opgevolgd door Reyners
– openbare verkoop van de goederen Veire Hayen
– Zepperen Molen stopt (+-)
1920
– congregatie meisjes van OLV Onbevlekt Ontvangen
– 1.777 inwoners
– Francois Mommen meester
– prentbriefkaartenreeks van de firma Préaux van Ghlin in opdracht van winkelier Leunen
– geboorte van horlogemaker Eduard Hendrix als lid van tweeling, de 3de (!) tweeling in het gezin van “’t Molderke”
1921
– plaatsing van twee koorglasramen van Godfroid Bary
– aankoop van altaren in witte marmer van de Karthuizers
– toewijding van de hele parochie aan het Heilig Hart
– aankoop kasteel, nog van de Karthuizers, door de Assumptionisten
– oprichting Raiffeisenkas
– elektriciteit via hoofdpalen in beton
1922
– Henri Paesmans burgemeester
– Lourdesgrotje in park van Paters
– oprichting “Katholiek Schoolcomiteit van Zepperen vzw.” met o.m. pastoor Reyners en zuster-overste Marie Broeckx
– hulpbisschop de Laminne doet Zepperen aan
1923
– herstelling van 16de-eeuwse kazuifels
– Leon Jadoul van Bernissem koopt “Les Begards”
1924
– grote openbare verkoop van de goederen Felix de Pitteurs
1925
– Laurent Schoofs stopt als laatste schaapherder
– jaarschrift op de bijbouw van de winkel Camille “Mil va Veire” Hayen Kasteelstraat
– intrede van Maurice Vanoirbeek bij de Assumptionisten
– “Bond der Talrijke Huisgezinnen”, afgevaardigde Eduard Leunen-Hechtermans
– oorlogsveteraan Jef Bonneux gemeentesecretaris
1926
– schenking van nieuw beeld O.L.Vrouw van Lourdes
– nieuwe brandkoffer-tabernakel met 3 sloten in hoogaltaar geplaatst
– afdeling “Belgische Werkliedenpartij”, met Domien Knapen
– vlag “Kristen Syndicaat der Vrije Mijnwerkers” met optocht
1927
– juffrouw Mieke Hechtermans, eerste lekenonderwijzeres in zustersschool
1928
– elektriciteitsnet met twee transformatorcabines in Kogelstraat en op Gippershoven, bedrijf Champagne
– bouw van de feestzaal Coopmans “Mandus Poei” aan de Eynestraat
– artikel van Tongerse volkskundige Jules Frère over “’t Mesterke”
– Louis Pijpops wordt in Nieuwenhoven doodgeschoten door jachtwachter
– voorstel om De Poel aan te vullen wegens gevaar voor verkeer op weg Kortenbos-Brustem
– aankoop oude gemeenteschool door vzw. parochiale werken als kleuterschool zusters
1929
– herinrichting van de Bond van het Heilig Hart, in mei 1930 telde die 144 mannelijke en 125 vrouwelijke leden
– nieuwe gemeenteschool met hoofdonderwijzerswoning-gemeentehuis aan de Eynestraat
– triomfantelijke terugkeer van Veire Hayen uit ballingsschap met optocht
– Eloi Renaerts, uitgeweken naar Sint-Truiden, verkozen als liberaal provincieraadslid
– Firmin Neven meester, zoon van onderwijzer Arnold
– privatisering van het Dries-pleintje
1930
– 1.851 inwoners
– jaartal op het betonblokkenhuisje Dekkenstraat. Rond die tijd zijn er meerdere gebouwd in het dorp
– stichting van de KAJ, Kajotters Zepperen onder kapelaan Lambrechts
– lied “Zepperse Revue” door Vee Creten (+-)
– feest 100 jaar België, de vrijheidsboom wordt geplant door Leopold I-veteraan Pijpops
– eerste plechtige mis van Assumptionist pater Fulgence (Maurice) Vanoirbeek
1931
– jaartal op het schilderij met H. Sacrament door Leegenhoek, kapel Sint-Aloysiusinstituut, nu in de kerksacristie
– Hubert Knapen veldwachter
– intrede van Magdala Stijnen bij de Annuntiaten te Heverlee
– lichte aardbeving 6-7 april
1932
– foto van de “Jonkmansbond” van d’Oye
– BJB of Boerenjeugdbond Zepperen
1933
– liberaal Jef Claes verslaat Paesmans en wordt burgemeester voor twee termijnen
– Jef Knapen verkozen als eerste socialist in de gemeenteraad
– Leegenhoek is aangezocht om de ontdekte retabelluiken te reinigen
– volledig ontbloten van oude muurschilderingen, ontdekt bij de eeuwwisseling
– aanvraag om autobusdienst Wellen-Ulbeek-Zepperen-Sint-Truiden te organiseren door Vissers van Wellen
– overlijden van Gaspard Vanoirbeek, de “professor”, op Terstok. Regent Nederlands, leraar in Luik en Vlaamse geus
– Basile Schoenaerts meester
1934
– draineren van het grote Dekkenveld, gemeentebezit
– fietser Jef “’t Molderke” Hendrix overlijdt na aanrijding door Hollanse auto op Hasseltsesteenweg
– Leegenhoek zoon met nog een kunstschilder beginnen aan de volledige restauratie van de muurschilderingen
– bezoek van de Gouverneur, die bewondering heeft voor de afgewerkte delen van de muurschildering
– de firma De Wespelaere brengt het herstelde retabel met het nieuwe altaar per vrachtwagen vanuit Brugge “Het heele – altaar en muurschildering – biedt een heerlijk geheel” schrijft de pastoor in zijn kroniek
– inspectiebezoek door de Koninklijke Commissie Monumenten van muurschilderingen en retabel
– Henri America uit de Klein-Dekkenstraat studeert als classicus af in Leuven met grootste onderscheiding
1935
– “Les Begards” in handen van Dossin-Jadoul
– bescherming van de Genovevakerk als monument
– landbouweindwerk door Ernest Bollen
– Eduard Alles volgt Camille Arnauts op als molenaar in de stationsstraat
– heraanleg weg Sint-Truiden-Zepperen door stadsbestuur Sint-Truiden
– huis Willem Vanhacht, kerkplein, uitgebrand
– overlijden van onderwijzer Richard Dupont, 31 jaar
1936
– inhuldiging van de lang verwachte betonbaan Kerkplein-Stokstraat met doorbraak aan de Dikke Linde en dichten van De Poel
– samenscholingsverbod tegen de socialistische optocht als alternatieve inhuldiging en viering 10 jaar partij in het dorp
– straatverlichting langs de nieuwe betonbaan
– heldendaad van secretaris Bonneux en landbouwer Neven die een wild paard uit de inhuldigingsstoet tegenhouden
– plaatsing van de nieuwe neogotische preekstoel volgens plan Peeters Antwerpen en uitgevoerd door De Wespelaere
– ontdekking van de muurschildering Maria en kind achter de oude preekstoel
– grote verbouwingswerken in het Sint-Aloysiusinstituut of -alumnaat o.m. een verdieping erbij
– betonnen hekwerk rond de kerkhofpaadjes
1937
– afbraak van het laatste huisje met strodak van “heks Net” in de Plankstraat
– Roger Vandenbosch meester
– overlijden van Felix de Pitteurs-Hiegaerts in Brussel en begrafenis in Zepperen
– Jangske Biets uit “De Steeg” sterft door val van trap
1938
– jaartal op muurschildering met de doop van Christus in de doopkapel door Cornelis Leegenhoek
– overlijden van BJB-ster Josephine Pulinx, 21 jaar
– voetbalclub “Eendracht” met groenwitte kleuren
– muziekautomaat accordeo-boy in café “Oud Brussel” bij Clem Leemans op de hoek van de Roosbeekstraat
– artikel over de eredienst van de “Drie Gezusters” door kanunnik Van de Weerd
– hevige aardbeving 11-12 juni
1939
– mobilisatie, inkwartiering van Belgische munitiebevoorradingstroepen PAMI
– betonbaan d’Oyestraat-Kasteelstraat
– nieuwbouw wijkschool van de zusters op Dekken n.o.v. architect J. Van den Berk van Sint-Truiden
– overlijden van mijnwerker Armand Nijs, 16 jaar, verongelukt in het station van Tongeren
– brand in hoeve Vandersmissen, Tereyken

______________________________________________________________
1940 : Tweede Wereldoorlog
– eindwerk over Zepperen door juffrouw Eliane Nobels
– inval van de Duitsers op Pinksterzondag 12 mei
– sneuvelen van Zepperse soldaten : Albert Van Langenove, Robert Knapen, Jozef Engelbosch bij de 18-daagse gevechten
– verdrinken van Emile Renaerts en Antoine Hontiens als krijgsgevangenen bij Willemstad
– 2.075 inwoners
– intrede van Marie-Madeleine Doucet bij de Soeurs de la Charité van Namen
1941 : Tweede Wereldoorlog
– onderdak voor Joodse vluchtelingen
– jaarsteen op een woning in de Eynestraat
– heropbouw van de kapel Witte Lieve Heer langs de Zepperenweg
– eindwerk over Zepperen door meester René Leunen
1942 : Tweede Wereldoorlog
– ontwerp voor een niet uitgevoerde neogotische communiebank met beelden, architect P. Van Mechelen
– toewijding van heel Zepperen aan Onze Lieve Vrouw
– crash van een Duitse Junkers-bommenwerper bij een landingspoging in Brustem. Op de Honsberg blijven de vier bemanningsleden dood
– heropbouw van de beschadigde Genovevakapel in baksteen
– burgemeester Claes wordt ontzet uit ambt wegens woekerhandel met steenkolen en veevoeder
1943 : Tweede Wereldoorlog
– doodschieten per vergissing van de vluchtende Maurice Driesmans door feldgendarm Willy
– doodschieten van Gustaaf Neven te Eghezée langs steenweg in Namen
– jonge Joodse dood gevonden langs spoorlijn naar Tongeren, waarschijnlijk een vluchtsprong uit een deportatietrein
– vlucht van Paul Bonneux naar Engeland, waar hij RAF-piloot wordt
– hoeve Vanbergen op de Dries brandt uit na brandbom uit vliegtuig
– wegname van de kleine klok in het vieringtorentje en de eerste klok in de toren “Sint-Remaclus” door de Duitse bezetter
– overlijden van herbergier Henri Mommen, “De Woe” in de volksmond
– gouden bruiloft van Jef Daniëls en Melia Bex met optocht
– Victorine Maria Knapen-Helaers in de Kleine d’Oyestraat sterft onder een poort bij het binnenrijden van de oogst
– normaalschoolstudente Bertha Ruysen, 18 jaar, verdrinkt in het Albertkanaal te Hasselt
1944 : Tweede Wereldoorlog
– doodschieten van Gust Mommen en Tuur Lambrix van Wellen aan de Dikke Linde door een commando van SS-DeVlag
– doodschieten van Leon Creemers in het Stuikveld
– crash van een Canadese Halifax-bommenwerper op ’t Valleken, de bemanning kon tijdig springen
– gevluchte Russische krijgsgevangenen duiken onder in het dorp
– bevrijding door de Amerikanen op 8 september
– enkele overvliegende ‘brommende” V1-bommen vallen in de Kogelstraat en in de beemden bij de Paters
– Amerikaans kanonniers-bataljon “25th Field Artillery”, 9de Leger, ingekwartierd
– nachtelijke overvallen door de “Bende van de Dameskous”
1945 : Tweede Wereldoorlog
– Amerikaanse negersoldaten van “3225th Quartermaster Service Company”, 9de Leger, met benzinevoorraad ingekwartierd tijdens Ardennenoffensief. Bevelhebber 1ste luitenant Paul Rechnitzer
– Guillaume Quarème en Remi Vanoorbeek komen om in het concentratiekamp Dora bij Buchenwald
– terugkeer Maurice Hontiens en René Benaets uit dwangarbeid in Duitsland, met viering
– Bevrijdingsstoet
– Gaston Vaes, 6 jaar, dood onder auto
– Florent Thijs, 25 jaar, komt om bij een motorongeval op de Nachtegaal
– Louis Spelmans komt om bij de ontploffing van een achtergelaten granaat in Brustem

______________________________________________________________
1946
– verkiezingsoverwinning van de CVP met molenaar-fruithandelaar Lom Vanschoenwinkel
– Armand Knuts katholiek provincieraadslid
– de kleine Angelusklok wordt teruggevonden in de Kempen
– pastoor Reyners wordt opgevolgd door Gerard Herckens
– gouden bruiloft van Jozef Thijs en Bertha Colemonts
– vrijwilliger-soldaat Florent Knapen sterft bij val uit kazernevenster in Sint-Agatha-Berchem
– Marcel Hansoul gemeentesecretaris
1947
– herstelling van vliegbomschade aan de zuidelijke vensters in de kerk
– passionele moord op de “Mooie Elza” Raskin, 27 jaar, in Tereyken
– plaatsing van centrale verwarming in de kerk
– groot zomerfeest BJB-ers Sint-Truiden bij de Paters
– inhaling van burgemeester Lom Vanschoenwinkel met optocht
1948
– jaarsteen op woning Briers op d’Oye
– kapelaan Lysmont start met de jongens Chirogroep “Don Bosco”
– de speelplaats van de gemeentelijke jongensschool wordt in beton heraangelegd, de oude was stukgereden door Amerikaanse legercamions
– de ‘ellendige Plankstraat’ wordt hersteld met kiezel
– wedersamenstelling doodschieten Maurice Driesmans door Feldgendarm Willy Hirschfeld
– Davidsfondslidgeld betaling bij onderwijzer Jozef Fabry
– Boerendag met pastoor Herckens, kapelaan, zaakvoerder Duchamps, BJB-leider Gaston Bex en feestmaalkoks familie Vaes. BKB-toneelstuk over Boerenkrijg
– mijningenieur Marcel Vanoirbeek, zoon van de professor, start bij de electriciteitsmaatschappij LINALUX, waar hij later directeur wordt
– overlijden van knecht Henri Poelmans of “Katoke” in de volksmond
– vlag van de Bond Oudstrijders
– wielrenner Fernand Leemans met wielerclub “Recht Vooruit” onder voorzitter Louis Priemen
1949
– Lourdesgrot in kunstbeton van firma uit Westmeerbeek bij de wijkschool op Dekken
– onthulling gedenksteen voor gesneuvelden 1940-1945 aan Dikke Linde
– wagen ‘De Verkoop’ in Fruitoogstfeeststoet Sint-Truiden
– Jozef Vaes volgt Gaston Bex op als BJB-voorzitter
1950
– IJzerenkruisstraat in beton gelegd
– herbouw van “In de Smis” door zoon Jammaers
– 2.242 inwoners
– vlag van de Jong Socialisten met optocht
– duivenmaatschappij “De Vrije Liefhebber”, met Djangske Daniëls, kantonnier Hendricx, Frans Leemans en Jef Hayen bij Marie ‘va Marc Hayen’
– duivenmaatschappij “De Ware Vrienden”, met Jozef Reymen en A. Thijs
– processie naar de twee zusterdorpen Rijkel en Brustem heringesteld onder pastoor Herckens
– overlijden van frater assumptionist André Vanvuchelen, 21 jaar
– conflict tussen het katholiek gemeentebestuur en liberaal schoolhoofd Schoofs
– soldaat Omer Baldwijns komt om bij een munitieontploffing in Duitsland en krijgt een militaire begrafenis
1951
– kapel OLV van Banneux te Gippershoven
– intrede van Maria-Amandina Vanbilsen bij de Annuntiaten te Heverlee
– vlag van liberalen met optocht en meeting voor lokaal “Ons Huis”
– viering 50 jaar Sint-Aloysiusalumnaat
– optreden van het Zeegers Gezelschap van Sint-Truiden
– gewestelijke Rerum Novarum-viering
1952
– plaatsnaamstudie als doctoraatsverhandeling afgewerkt door Jules Marchal
– SVV of “Socialistisch Vooruitziende Vrouwen”
– jonkman Marcel “Melle” Jammaers, 60 jaar onderkoster, stopt ermee en sterft zes jaar later
– referendum gemeente Brustem in haar enclave Terstok-Kortenbos, gelegen ten noordwesten van Zepperen, slechts één stem voor afscheiding
– opening nieuwe zaal ‘Bij Clem”, tegenover zijn café ‘Oud Brussel’
– eeuwfeest schutterij ‘De Eendracht’
– Ronde der Vijf Provinciën voor onafhankelijken, organisatie wielerclub ‘Recht Vooruit’
1953
– Henri Bex sterft in ongeval met motor in Melveren, uitgelokt door Van Simpsen
– grote Melodia-Cabaretavond met o.m. de Sunny Boys in zaal Clem Leemans
– Davidsfonds Zepperen met voorzitter Gaston Bex
– 1ste Zepperse Handelsfoor bij de Paters georganiseerd door de Middenstandsbeweging van de streek (Gaston Bex en Lom Vanschoenwinkel)
– de 5-jarige Armand Vanschoenwinkel sterft in een betonnen ton op een bouwwerf
– Jozef Hendrix krijgt pilotenvleugels in Brustem
– wielrenner nieuweling Raymond Schurmans wint te Kerniel
– vakantieopvang 22 jongens en meisjes uit Oost-Europa in kader van Oostpriesterhulp
1954
– jaartal op de nieuwe Remaclusklok, gegoten door Michiels van Doornik
– cultureel centrum bij de Paters
– optreden van o.m. The Rythmic Band in het programma ‘Hier brandt de lamp’ in zaal Clem georganiseerd door de Caritatieve Volkswerken Limburg
– schoolstaking tegen Collard
– Driekoningenstoet Chirojongens
– brand bij de weduwe dorser Knapen-Spelmans
1955
– pastoor Herckens wordt opgevolgd door Eduard Hayen
– start meisjeschiro “Sint-Genovevagroep”
– bakstenen kapelletje OLV aan Wellensestraat, familie Leunen
– schrijnwerker Stafke Priemen wordt doodgereden bij het oversteken van de Luikersteenweg in Brustem
1956
– missieprediking door Montfortanen uit Genk en planting van drie grote houten kruisen in wijken aan De Poel, de Dikke Linde en school Dekken
– brand bij Jef Degraef in de Klein-Dekkenstraat
1958
– nieuwe betonwegen : Stokstraat (rechtgetrokken), Waterkuilstraat en Nieuw-Dekkenstraat (en Sportpleinstraat). Opening door minister Meyers
– André Spelmans en Roger Quarème blijven dood in auto tegen paal te Kortenbos
– intrede van Victorine Debout bij de Salvatorianessen, later in Hasselt
1959
– Nicoleke America, 3 jaar, doodgereden bij het oversteken van de Dekkenstraat
– Bertha Geladé-Jooken sterft, overreden door auto in Melveren
– start van VoetbalKring Zepperen met paarswitte kleuren (van Beerschot gekregen) en voetbalplein in de nieuwe Sportpleinstraat met als kantine stukken van Expo 1958. Initiatief van scheidsrechter Gerard Princen, hier getrouwd met Louise Knapen
1960
– brand in de nieuwe sacristie en vernieling van het orgel
– René Geladé, zwangere echtgenote Josée Meekers en oom Florent Gelade sterven bij Senselberg onder trein in auto op weg naar kraamkliniek
– gewestleidster Jeanne Coenen neemt als BJB-er deel aan MIJARC-wereldcongres
– Remy Knapen veldwachter
– gouden schuttersjubileum van Eduard Hendrix en Jozef Kellers
– Marcel Driesmans sterft in auto-ongeval
– vriendmatch tussen versterkt KV Zepperen tegen fanionelftal STVV op pinkstermaandag
1961
– nieuwe zustersschool op het kerkplein, architect Paul Martens van Alken, aannemer Gerrits van Wellen
– overlijden van ondernemer Maurice Hayen en verderzetting van het bedrijf HMZ door zijn twee zonen
– overlijden van barones Henriëtte de Pitteurs-Hiegaerts in Aarschot en begraving in de grafkelder bij de kerktoren
– Stefanie Maria Daniëls sterft onder auto in Gippershoven terwijl ze haar kleinkind redt
1962
– nieuw kerkorgel door E. Verschueren van Tongeren wordt ingehuldigd, Juliaan Wilmots speelt in
– toneelzaal bij de Paters ingewijd, met turnzaal en slaapzaal, n.o.v. architect Nivelle en uitgevoerd door aannemer Vandenbosch
– inzegening nieuwe zustersschool met klooster onder impuls van pastoor Edouard Hayen
1963
– bijzondere strenge winter, vooral januari-februari
– niet uitgevoerd verkavelingsplan van Dekken met wijkkerk, school, winkels en parkeerterreinen
– Fille Vanvuchelen volgt burgemeester Vanschoenwinkel op
– Omer Otten, 7 jaar, sterft onder auto bij oversteken Dekkenstraat na school
– VK Zepperen kampioen en promotie naar 2de provinciale
– pastoorke Dewitte viert gouden priesterjubileum
1964
– Achille Thijs publiceert artikel “Ontdek Zepperen”
– vervoersbedrijf “Transport Jammaers pvba”
– diamanten bruiloft François Leunen en Jozefien Colmonts, Bergstraat
– zevende zoon, Boudewijn, in het gezin Bèrke Bex en Germaine Robaer in de Nieuw-Dekkenstraat
– nieuwe kantien op het voetbalplein van VK Zepperen
– mijningenieur Joseph Van Oirbeek, zoon van “de professor”, krijgt als directeur-generaal van Vieille Montagne een herinneringsmedaille
– Fille Vanvuchelen volgt Lom Vanschoenwinkel op als burgemeester, Jang America wordt schepen van onderwijs
– heraanleg Kerkplein door Bex-Vanschoenwinkel pvba
– cinéclub Projekta in Kultureel Centrum Zepperen
– tentoonstelling 20 Limburgse jonge kunstenaars bij de Paters op initiatief van pater Gillard en Frieda Nijs
– herstichting Bond Grote en Jonge Gezinnen met voorzitter Gaston Bex, secretaris pater Michaël en penningmeester Alfons Heeren
– Maurice Geladé, 20 jaar, sterft op motor tegen stilstaande auto
– Henri Masset, 30 jaar, sterft op bromfiets tegen paal
1965
– aanpassing van de kerkinrichting aan de nieuwe liturgie onder de nieuwe pastoor Philtjens
– Willy Otten, 20 jaar, sterft in auto-ongeval in Stationstraat
– Boerenjeugdbond wordt KLJ of “Katholieke Landelijke Jeugd”
– “Fruitgroep” onder impuls van ingenieur Baudewijn
– socialist en fabrieksarbeider Eduard Beusen eerste schepen
– Jean Knapen hulpsecretaris
– Reserven van VK spelen kampioen
1966
– plaatsing van nieuwe eenvormige kerkstoelen
– Bex-Vandereyken, “be Irma va Cel”, eerste zelfbedieningswinkel
– controversiële happening ‘Dichters in het dorp’ met Remco Campert, Simon Vinkenoog, Jan Hanlo e.a. in het Kultureel Centrum
– stichting Davidsfonds Zepperen-Ordingen met voorzitter Alfons Asnong en leiders Henri Bollen en Alfons Wenmeekers
– VK, zowel eerste ploeg als kadetten, spelen kampioen in tweede provinciale en promoveren naar eerste. Trainer eerste ploeg is Wim Hegge, trainer kadetten is Paul Jammaers
1967
– Theresia Vanoirbeek, Bergstraat, de eerste eeuwelinge
– rademaker Armand Schoofs sterft in auto-ongeval te Ordingen
– kapel van Natenbampt overgebracht naar Openluchtmuseum Bokrijk
– stichting Zepperse Motoclub en organisatie nationale motorcross ‘van de Spoorwegberm’ op Honsberg op O.H.Hemelvaartdag, voorzitter Jozef Bex, ondervoorzitter Benny Bronckaerts en secretaris Jozef Strauven
– aanleg drinkwaternet +-
– viering 10 jaar ‘kultureel centrum Zepperen’ paters Assumptionisten
1968
– heraanleg van de Klein-Dekkenstraat
– pastoor Philtjens, overleden na operatie, wordt opgevolgd door Jules Peeters
– intrede Jef Schoubben bij de Assumptionisten. Priesterwijding en eremis. Uit gezin van twaalf kinderen te Tereyken
– Eduard Beusen socialistisch provincieraadslid
– inzegening parochiezaal op 10 februari van in oude klassen gemeenteschool en bewaarschool zusters
– eeuweling Treeske sterf op 101 jaar
1969
– einde van de begraving op het kerkhof rond de kerk
– Christina Jammaers, de tweede eeuwelinge, wordt gevierd op Klein d’Oye
– vervanging dak en schrijnwerk parochiezaal onder pastoor Peeters
– start aanleg nieuw voetbalplein VKZ
– nieuwbouw Kredietbank langs Eynestraat
– provinciaal KLJ-cultuurfeest bij de Paters
– culturele tweedaagse ‘Ter plaatse ’69’ met tentoonstelling ‘De zestiger jaren in Limburg’, forum, theater en elctronische muziek in Kultureel Centrum Zepperen
– gouden bruiloft Appeltans-Knaepen, Stippelstraat
1970
– verkiezingsoverwinning van Gemeentebelangen-Zepperse Eenheid op verdeelde katholieken
– liberaal René Claes wordt burgemeester
– kleine gemeentefusies : Terstok komt bij Zepperen en het inwonersaantal stijgt zo van 2.497 naar 2.670
– Wiener Sängerknaben bij de Paters
– nieuw kerkhof aan de Zwartweidestraat in gebruik genomen
– nieuw voetbalveld naast het oude en bouw van het “VK-huis” met kantine en kleedkamers eronder
– eerste KLJ-kamp met de jongens in ’s Gravenvoeren
– volleybalclub “Zeppos”
– manège “Gravenhof” op Terstok gemetseld door Gaston Leunen
1971
– wielerclub “Het Gouden Wiel”
– André Bex sterft op de motor na aanrijding door auto die de Stippelstraatbocht mist
– start KLJ-toneel
– heropbouw van de verdwenen Sint-Genovevaput bij de kapel in het veld
– Provinciale Cultuurdag KLJ bij de Paters
– toeristische autozoektocht Sint-Aloysiusinstituut olv pater Wintmolders
– oprichting van de Katholieke Bond van Gepensioneerden met voorzitter Edmond Hermans
– oprichting vogelkundige kring ‘De Zwarte Merel’ met zingende botvinken, voorzitter Willy Vanorbeek
– Eduard Beusen socialistisch provincieraadslid
– Linda Schoenaerts, 12 jaar, sterft in auto-ongeval bij het oversteken van de Dorpsstraat voor haar thuis
– Haspengouwroute, toeristische autoroute, bewegwijzerd door zeshoekige borden
– weg naar Kortenbos krijgt benaming ‘Nachtegalenstraat’
– gouden bruiloft Clem Leemens-Ruysen
– diamanten bruiiloft Emiel Broen-Schoels Tereyken
1972
– opheffing van de communauteit Zusters Vincentius à Paulo met zuster-overste Anna, zuster Germaine en keukenzuster Veneranda
– Fernand Hendrix sterft in een auto-ongeval tegen een boom op de Tongersesteemweg
– gouden bruiloft Jozef Degraef-Benaets
– zangvinkenclub “Vlaamse Vink Zepperen”
– sporthal met kleedkamers en stortbaden bij de Paters
– basketbalploeg Zepperen
– trainer Roger Maes bij VK Zepperen
– KLJ-Zepperen wint sportfeest in Wilderen-Duras
– vernieuwd KLJ-bestuur start met toneelopvoering. Stuk ‘Slisse Bompa’, regisseur pater Michaël. Souffleur is Annie Vanoirbeek
– week van de jeugd met spelnamiddag, filmforum, ontspanningsavond en gespreksavond olv Jef Celis
– Albert Hungen uit Rijkel valt dodelijk van electricteitspaal op d’Oye
– Paul Creten sterft plots bij werken op dak
– gewestelijke vogelshow in parochiezaal door vogelkundige kring ‘De Zwarte Merel’ met voorzitter Urbain Schepers
– uitbreiding Haspengouwroute met lus naar Sint-Truiden, o.m. Zepperen
– tweede fase rioleringswerken aannemer gebroeders Coopmans van Spouwen
– Roger Vandebosch waarnemend schoolhoofd
– aluminium deuren en ramen aan gemeentehuis en -school
– pvba HMZ Belgium Stippelstraat werft volop aan, arbeiders-lassers en commercieel afgevaardigde
– de Boerengilde viert haar 75 jaar bestaan onder voorzitter Edouard Roebben en verandert in Landelijke Gilde met daarbij een apartte bedrijfgilde fruitteelt olv Constant Doucet, Jozef Vandenborne en Romain Bels
1973
– mis met Hado-koor om half twaalf op de BRT uitgezonden
– eerste KLJ-kamp met meisjes in Koersel
– Theo Reymen sterft op motor onder bouwmaterialencamion in Gippershoven
– de Bond van Kristelijke Gepensioneerden olv Edmond Hermans organiseert een eerste feestzitting en bezoekt alle zieke gepensioneerden
– burgemeester René Claes sticht de Zepperse Wielertoeristenclub ZWTC, samen met Hubert Hiemeleers, Paul Jammaers, Jean Knapen en Constant Peters
– KLJ brengt het blijspel ‘De Filosoof van Hagem’ twee keer bij de Paters en één keer in Tongeren. Souffleur is Gerda Neven
– nieuwe meubels in de gemeenteraadszaal
– heraanleg Driesstraat en nieuwe elektriciteitskabine
– aanleg parking Stippelstraat
1974
– referendum : 98% is tegen de fusie met Sint-Truiden
– gewestplan Sint-Truiden-Tongeren met o.m. woonuitbreidingsgebied Dekken, natuurgebied De Kluis en landschappelijk waardevolle Beursbeemden
– Roland Debord, 23 jaar, sterft in auto-ongeval bij Poel
– de Genovevareliek in zilveren houdertje wordt gestolen vanop het altaar in de kerk
– “KLJ-krant” Zepperen
– KLJ-fietstocht naar Koblenz
– Eduard Beusen socialistisch provincieraadslid
– bouw gemeenteloods op Dekken
– brand bij Evrard Suelze in de Klein-Dekkenstraat
– eerste editie van de Cross der Jongsten in het park van het Sint-Aloysiusinstituut
– Zepperen komt op de BRT, het toeristisch programma ‘Beentje Buiten’ strijkt neer bij de Paters
1975
– gestencilde brochure “De Sint-Genovevakerk te Zepperen”
– niet uitgevoerde plannen voor de A24 Hoei-Eindhoven via Honsberg en expressweg Tienen-Tongeren via spoorwegbedding
– drinkwaterwinning Stokstraat, eerste put
– een Genovevaborstbeeld wordt bij een inbraak uit de kapel op de Honsberg gestolen
– herinrichting van de wielerkoers Brussel-Zepperen als semi-klassieker voor liefhebbers
– afbraak van de Fabryhoeve in de Kogelstraat
– kapster Sonja Boonen won de eerste prijs scholenwedstrijd en bij de dames junioren in het internationaal kapselfestival ‘De Gouden Appel’ in Sint-Truiden
– het ‘Kultureel Centrum Zepperen’ moet zijn programmatie sterk beperken wegens afwezigheid subsidies
1976
– laatste gemeenteraad Zepperen op zaterdag 13 november 1976 is niet de allerlaatste wegens ongeldige verkiezingen in Sint-Truiden, wel die van 26 juni 1977
– goedkeuring lindeboomplantingsactie KLJ door gemeenteraad
– planten van lindebomen in het dorp door de KLJ, o.m. bij Dikke Linde, gemeentehuis, pleintje Sportpleinstraat-J.Claesstraat
– oranje natriumlampen als straatverlichting
– Driesstraat en Zepperenweg in asfalt heraangelegd
– ‘Onthaalbrochure’ door parochieraad september
– vier openbare telefooncellen
– “Genovevakoor Zepperen”
– boek “Zepperen 1850-1950”
1977
– samenvoeging van Zepperen en andere randgemeenten met Sint-Truiden
– fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen opgesteld door Geukens, ook voor Zepperen kerk
– omlegging van de Melsterbeek aan de hoeve Hermans
– betonnering van landbouwwegen op Anroye en Strijp
– halve eeuwfeest KLJ nationaal gevierd met optocht in Zepperen: jubileumwagen en retrowagen met BJB’ers
– Karel Heeren schepen van de fusiegemeente Sint-Truiden, René Claes liberaal provincieraadslid
– samenvoeging van de gemeenteschool, de zustersschool en de voorbereidende afdeling van de Paters tot de Basisschool Sint-Aloysius
1978
– verbindingsweg, gemeenteloods en nieuwe wijk koophuizen Dekken (+-)
– eerste mosselfeest voor de basisschool Sint-Aloysius, schoolhoofd Jef Celis
– nieuwe Genovevareliek, deel van de relieken, bewaard door de H. Zusters van de Visitatie te Parijs, dank zij deken Rutten
– wijziging van straatnamen wegens dubbel gebruik in Groot-Sint-Truiden : Drie Gezustersstraat, Sint-Genovevaplein, Terwouwenstraat, J. Claessstraat, Zepperen-Dorp, Wellensestraat
– oprichting van de Gemeenschapsraad
– Jaar van het Dorp, fototentoonstelling
– Michel Baldewijns sterft in zijn sportvliegtuig, in de mist tegen terril in Zwartberg
– Johnny Beusen, 28 jaar, sterft in auto-ongeval Dekkenstraat
– Yvan Steukers, 25 jaar, sterft in auto-ongeval Stationstraat
– Ludo Meynen, 28 jaar, sterft in auto-ongeval Vliegveldlaan Ordingen
– clubhuis VK Zepperen wordt door het stadsbestuur Sint-Truiden vergroot met 60 m2 tot feestzaal, ontwerp architect Marcel Preuveneers Nieuwerkerken
1979
– linde bij de kerk omgehakt
– Dikke Linde waait omver tijdens storm
– Koningin Fabiola bezoekt einde mei de Cross der Jongsten in het Sint-Aloysiusinstituut. Pater Castro met broeder Arsène Martens als initiatiefnemer ontvangen onze vorstin. Ook gouverneur Hilde Houben Bertrand en minister Chabert zijn aanwezig.
1980
– afvalwatercollector wijk Dekken ingegraven (+-)
– de gemeente Sint-Truiden verkoopt 148 bouwplaatsen op bijna 18 hectaren van ‘Het Dekken’ aan de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening IML
– nieuwe lindeboom wordt geplant bij de kerkhofingang
– “Koerier” Sint-Truiden brengt Zepperen-nummer
– “Zepperse Toneelvrienden”
– Constant Doucet voorzitter Veiling Haspengouw
– vakwerkbouwinventaris als thesis door Willem Driesen
– tennisclub “De Schans”
1981
– pastoor Peeters wordt opgevolgd door pater Valentinus Henckens, assumptionist
– overlijden van jonkman Milleke “de Ko” Vananroye, hanenman, kaarter en zondagscoiffeur op de Roosbeek
1982
– expressweg Sint-Truiden-Hasselt via Kortenbos (N80) en verbindingsweg Hasseltsesteenweg-Expressweg-Ordingen (N718)(+-)
– uitbreiding van VK-huis tot feestzaal door stadsbestuur
– installatie op de kerktoren van twee wijzerplaten in kunststof met vergulde en verlichte wijzers
– restauratie oud torenuurwerk type Odobey 1897 door Frans De Krom, Jos Bex, Roger Joris en Remy Knapen
– Paastentoonstelling gerestaureerd torenuurwerk van Zepperen en unieke verzameling kerkhanen, dia’s processie en film ‘Lente’ door Guy Fabry
– beveiliging van de kerk o.m. met hekken in zuiderkruisbeuk naar ontwerp van de Groep Lijn Hasselt
– behandeling van de piëta door de conserveringsploeg van het Bestuur voor Monumenten en Landschappen.
– didactisch vouwblad “Genoveva Zepperen”
– HMZ verhuist naar het industrieterrein Schurhoven
– stamfeest America, georganiseerd door classicus en oud-dorpsgenoot Henri America
– wielerkoers Leuven-Zepperen voor junioren
– René Claes, oud-burgemeester, wordt schepen openbare werken in Sint-Truiden
– duivenmaatschappij ‘De Ware Liefhebbers’, fusie van ‘De Vrije Liefhebbers’ en ‘De Ware Vrienden’
1983
– sociale verkaveling Dekken, 37 percelen, nieuwe Weertstraat en Rodekruisstraat (+-)
– begin heraanleg van de doortocht Zepperen, stuk Kortenbos-Dekkenstraat
– bescherming van de kerkhofmuur met inrijpoort, pastorie en rentmeestershuis (Ouwerx) als monumenten en van de omgeving als dorpsgezicht
– start van de Remacluskring op Allerzielen
– Frans Leemans, 29 jaar, sterft in auto-ongeval Nachtegaal
– Stijn Marchal, 5 jaar, sterft in auto-ongeval bij oversteken van de Kogelstraat bij zijn thuis
– overlijden van gemeentesecretaris en jonkman Marcel Hansoul
– inventaris van de graftekens op het oud kerkhof RK
– artikels in “De Zwijger” over de toren met nazihelm van dokter Goessens
– boekje ‘Groetjes uit Zepperen’ voor de jeugd, uitgave door de plaatselijke uitleenpost van de stedelijke bib, gevestigd in het oud gemeentehuis
– inrichting parochiaal vergaderlokaal in verlaten bibliotheek aan kerkplein
1984
– nieuwe electriciteit en verlichting in kerk
– “Handelsgids Zepperen” Remacluskring
– eerste Remaclusfeest met hoogmis en feestmaal
– tentoonstelling oude foto’s en film in de school aan het kerkplein door RK
– chirurg Dr. Guy Fabry wordt professor KU Leuven
– metaal- en windmolenbedrijf HMZ krijgt de uitvoer-Oscar
– Ivan Claes, 24 jaar, sterft in auto-ongeval
– brandweerofficier Guido Frissaer, broer van de latere pastoor André, sterft in ongeval op kruispunt expressweg op weg naar schouwbrand in Zepperen
– Zepperen Molen brandt af
– producent precisiemachines Glaenzer-Seurre n.v. (Unicardan Duitsland) in vroegere gebouwen HMZ
– supermarkt ECAM op het Dekken, genoemd naar de kinderen Eric, Carine, Alex en Martine van vervoerondernemer Romain Hendrickx, medestichter Ecam te Grazen. Carine is echtgenote Jos Vanhove, uitbater Zepperen
1985
– nieuwe wijk sociale koopwoningen Dekken, Kleine Landeigendom, 15 woningen, architect Armand Moers
– lijnbussen rijden volgens zonesysteem
– terugplaatsen van het oude gietijzeren ingangshek aan het kerkhof
– nieuwe kapel aan de Lourdesgrot op Dekken is in opbouw
– film “Herfst in Zepperen”, Prof. Dr. Fabry
– diavoordracht over lemen boerderijen RK
– Café ‘De Witte Hoeve’ op het kerkplein wordt heringericht en krijgt de naam ‘Taverne Haspengouw’
– rondleidingen “Ken uw kerk”, Genovevakerk RK
– afbraak oude toiletten en bouw van keuken in kunststeen parochiezaal. Verlaging plafond en nieuwe binnenmuren, nieuwe electriciteit
– brand in hoeve Nicolaï, Nachtegaal
– jong gezin met Benny Corthouts, Maggy Peetermans en zoontje Steven, 11 jaar, sterft in auto op het expresswegkruispunt, aangereden door roodrijder
1986
– nieuwe bedevaartsmedaille Drie Gezusters
– Genovevalied door pater Wilfried Van den Eede op de tonen van “Ode an die Freude”
– Herstichting Davidsfonds Zepperen met voorzitter Richard Knapen, secretaris Roger Koppers en programmator Marc Neven
– Christina Knuts, de derde eeuwelinge
– brand in Terwouwenstraat bij Hillebrant
– Jos Hoebrechts-Delveau sterft in auto-ongeval
– Bart Celis, 17 jaar, sterft in auto-ongeval te Rijkel
1987
– sociale koopwijk Dekken, uitbreiding met 15 woningen Eikhoutstraat
– aanleg van riolering rond kerk en kerkhofpaden in mozaïekkasseien
– fototentoonstelling “Kèn dje se nog ?”. Historiek basisscholen Zepperen, Paters. Samenwerking school en RK
– ere-griffier Hubert Leemans sterft in een auto-ongeval bij de Campus Diepenbeek
– garagist Paul Bex sterft in auto-ongeval
– voordracht oud kerkhof Zepperen RK
– musical “Dit kan toch niet… het is te gek” door de basisschool
– windhoos, o.m. twee beuken geveld bij Sint-Aloysiusinstituut
1988
– afbraak van diverse woningen voor de heraanleg van de doortocht Zepperen
– aardgasleiding (+-)
– drinkwaterwining Stokstraat, tweede put
– Zepperse kerk ziet er weer gezond uit. Acht jaar pastoor Henckens en dynamische kerkfabriek. Beveiligingswerken, verlicht torenuurwerk, nieuwe verwarming, feestverlichtring, nieuwe geluidsinstallatie, vensterramen, afwatering, paadjes, schilderwerken
– restauratie Catharinadrieluik
– boek “Jeugdherinneringen Meester Schoofs” RK
– Romain Bels voorzitter veiling Haspengouw
– Willem Driesen stadsbibliothecaris
– overlijden hoogbejaarde dokter Urbain Jammaers
– VKZ speelt kampioen en gaat naar Bevordering onder trainer Vanheusden
– Guido Feytons, CVP, milieuschepen in Sint-Truiden
– Hubert Fissette, CVP, OCMW-voorzitter in Sint-Truiden
– garage Georges Martens in Drie Gezustersstraat brandt uit
-19 oktober 1988 : afbraak oude herberg Peter Vrancken, toen huis Maurice Vaes
1989
– optreden dameskoor van muziekhogeschool van Plovdiv in het kader van de 33ste Basilica Concerten in kerk
– dagtrip “Kerkepad : kunst en cultuur te velde”, Provinciale Projecten voor Streekverkenning, Kasteel Hoepertingen
– concert Bob Boon Singers door Davidsfons en Landelijke gilde
– “Hulpdienst mindervaliden”, André Erna
– Urbain Daniëls sterft in tractorongeval bij Eigenbeek
– Patrick Schoebrechts, 25 jaar, sterft in auto-ongeval te Kerniel
– Albert Benaets sterft in weekendongeval in Borgloon
– boottocht voor gehandicapten organisatie PVV-Zepperen
– huis Appelthans-Brugmans in Terwouwenstraat, en winkel-huis Appeltans in Gippershoven branden uit
– op initiatief van Antoine Bessemans komen de 50-jarigen samen met mis en feestmaal in ‘De Jachthoorn’
1990
– heraanleg van de doortocht Zepperen, stuk Eynestraat-Kerkplein
– heraanleg van het kerkplein met autovrije ingang naar kerk, kasseien en boompjes
– jubileumviering van Toneelvrienden met fototentoonstelling en spektakelstuk “Een vlo in het oor”
– Volksspelen “Zepperen wei ’t was”
– Paul Hermans voorzitter Belgische Fruitveiling
– Jeanine Bex, 45 jaar, vermoord in Genk
1991
– sociale koopwijk Dekken, 15 woningen Eikhoutstraat
– inwijding van de gerestaureerde muurschilderingen door bisschop Schreurs
– heropbouw en inhuldiging van Sint-Jozefskapelletje op de Honsberg RK
– oprichting bruikleennemer vzw Parochiezaal De Drie Gezusters onder pastoor Henckens
– overlijden van hoogbejaarde Tuur van Tijskes, metselaarszoon
– Open deur en video muurschilderingen
– Ann Bleus, 25 jaar, sterft in auto-ongeval expressweg Sint-Joris
– Gert Bamps, 23 jaar, sterft in auto-ongeval
– Marleen Lambrechts-Mellemans, 24 jaar en jonge moeder, sterft in auto-ongeval Sint-Truiden
– kerkfolder, eerste editie
– café “Bij de Baets” in de Roosbeekstraat stopt
1992
– wegens burenprotest niet uitgevoerd project voor een woonwagenpark in de Klein-Dekkenstraat
– donatie voor de restauratie van schilderij Laatste Avondmaal door comité Interlimburgse Monumentendag
– tentoonstelling Zepperse kunstenaars ten voordele van de restauratie van de muurschilderingen
– herstelling van het leidak kerkhofpoort
– nieuwe verwarming parochiezaal
– Open Monumentendag Sint-Truiden in Zepperen met o.m. wagenspel
– overlijden van pastoor Louis Henckens
– Jos Driesmans, koppelbaas, doodgeschoten in centrum Genk
– wielerkoers Tienen-Zepperen voor nieuwelingen
– anti-fascistisch toneelstuk “De Golf “door scholieren bij de Paters
– musical “Zo hoog uit de hemel” door de basisschool
– “Zeppers Zegje”, CVP-blaadje Zepperen
– Wijkcomité “Het Dekken”, met “Wijkblad”, Jean-Pierre Decoster
– hevige aardbeving 22 april
1993
– sluiting van het postkantoor Zepperen
– sociale koopwijk Zepperen, 15 woningen Klein-Eikhoutstraat, architect Jean-Paul Bessemans
– André Frissaer, kapelaan hoofdkerk Sint-Truiden, wordt nieuwe pastoor
– afbraak toneelzaal Mandus Poei
– moord op Pool in het veld bij Tienweidestraat in milieu tweedehandsauto’s
– boek over Zepperen kerk en dorp door Remacluskring
– deelname groep Zepperen aan Trudofeesten-ommegang in Sint-Truiden
– heropstart van de Gemeenschapsraad Zepperen, met Luc Vanoirbeek
– Marcel Bamps sterft te Tongeren na werkongeval bij wegenaanleg
1994
– nieuwe brede kerkstoelen
– boek over Zepperen in twee wereldoorlogen door Remacluskring
– ramen parochiezaal in dubbel glas
– overlijden kinesist Hugo Nijs, ondervoorzitter RK
– Frederik Van Leeuw, 20 jaar, sterft bij weekendongeval Tongersesteenweg Haren
– intrede van Carmen Temmerman bij de Clarissen in Sint-Truiden
– VLD-Happening in VK-huis
1995
– lijnbussen rijden in stadsnet
– herziening van het Gewestplan Sint-Truiden-Tongeren
– schilderwerkenbedrijfsleider Staaf Mas, schepen in Sint-Truiden
– fruitteler Robert Bamps voorzitter OCMW-Sint-Truiden
– David Vervoort komt om in een weekendongeval
– herstelling en bestrijking Wellensestraat, Teunisstraat, Kogelstraat en Startelstraat
– voetweg tussen Dekkenstraat en Roosbeekstraat verhard in asfalt
– thermen en sauna Aquatron Terwouwenstraat
– overbrenging restarchief gemeentehuis naar stedelijk archief in abdij Sint-Truiden
– aanleg waterleiding en naambord van asverstrooiingsweide op nieuw kerkhof
– altijd brandende lampen aan de twee gesneuveldenmonumenten
– Roeland Vaes voorzitter Limburgse Imkersbond
– gemeenschap Karmelieten vestigt zich in de oude hoeve Vanvuchelen en start renovatie ervan
– eerste “Haspengouwse Fruitfeesten” met avondjogging, braderie, Vlaamse zangers en “Happy Zeppy”-fuif van KLJ
– vzw Sint-Genoveva Zepperen
1996
– herinrichting van de kerk onder pastoor Frissaer, o.m. preekstoelkuip als altaar en doopkapel als rouwkapel gebruikt
– overlijden van de “blauwe” jonkman Theophile Claes, “Paternoster” in de volksmond
– Open Monumentendag met “Lerende muren” in Genovevakerk RK
– fusie Sint-Aloysius Zepperen met Tuinbouwschool OLV Sint-Truiden en OLV van de Rozenkrans Velm tot “Scholengroep Onze Lieve Vrouw”
– straatmeubilair geplaatst: fietsrekken, zitbanken, vuilnisbakken
– herinrichting Tienweidestraat en dubbele bestrijking van het verlengde van de zwartweidestraat
– bestrijking Kerkveldstraat, deel Roosbeekstraat en parking voetbalterrein
– vervanging buitenschrijnwerk pastorie
– installatie moderne keuken in parochiezaal
– Marc Schleck, echtgenoot Jammaers, start aan de Stippelstraat met drankenproductie en -handel. Hij ontwikkelt o.m. fruitsappen zoals Jonapress met Beljus-firma.
1997
– wegenaanleg op de verkaveling Dekken met toegangsweg naar Klein-Dekkenstraat
– verbetering riolering Klein Dekkenstraat en aanleg riolering op Het Dekken
– herstelling torenspits, ir.architect Hilaire Bessemans Sint-Truiden
– renovatie parochiezaal en heropbouw dienstgebouwtje, ir.arch. Bessemans
– heruitgave kerkbrochure door Kerkfabriek en Remacluskring
– Remacluskring heeft een eigen website http://home.pi.be/Remacluskring_Zepperen
– musical “De Koning van Septimburias” door de bassisschool
– Erik Vansimpsen sterft na val met bromfiets bij kerkplein
– “SPITS”, de nieuwsbrief van SP-Zepperen
– tentoonstelling “Kiezen voor Kunst”, CSC-Zepperen
– waterleiding op het oud kerkhof
– verfwerken en extra verlichting uitleenpost bibliotheek in oud gemeentehuis
1998
– grote watersnood vooral bij de beekdoorgangen in Stippelstraat, Eynestraat, Klein-Dekkenstraat en Kasteelstraat
– kinderspelletjes en -liedjes geanalyseerd in de basisschool als thesis door Tineke Bex
– inbrakengolf
– conservatie gesneuveldenmonument WO I op oud kerkhof
– plaatsing urnbegraafplaats op nieuw kerkhof
– aanleg trekpoel naast expressweg, toegang via Stokstraat
– Antoine Vaes 60 jaar koster-organist
– overlijden van “doktoorke” Everaerts van het kerkplein
– Peter Kenis, 22 jaar, sterft in auto-ongeval Terwouwenstraat
– kerstconcert Terkooster Kinderkoor o.l.v. Griet Renaerts in kerk
– evenementenzuilen (betonbuizen met gele plastic kap) geplaatst
– Davidsfonds Zepperen gaat op in de sterke afdeling Sint-Truiden
– Haspengouwse Fruitfeesten met kleine tentoonstelling oude foto’s
– de Gemeenschapsraad stelt de Zepperse vlag voor in paarswit met kerk, kerkhofpoort en fruit
– plots overlijden van Paul Hayen, medestichter HMZ en voorzitter Belgische Paardenwedrennen, op zijn kasteeltje in Kerkom
– aanleg twee petanqueterreinen
1999
– “Remaclusstraat” op de nieuwe wijk Dekkken
– ruimtelijk structuurplan Sint-Truiden
– heraanleg verlichting en stoepen in de Klein-Dekkenstraat, Nieuw Dekkenstraat, Sportpleinstraat en Waterkuilstraat
– overdracht van het archief kerkfabriek-parochie aan het Rijksarchief Hasselt
– morfologische en typologische studie van Zepperen door architectuurstudente Iris Appeltans
– Gerard Princen, herstichter van het voetbal in Zepperen, wordt erelid van de KBVB
– plots overlijden van André Geladé-Doucé, uitbater van dancing “Maq Queen” in Haren en van fruitbedrijf
– overlijden van “Djangske” Daniëls, duivenman uit de Plankstraat
– boek over het volksleven in Oud-Zepperen door Remacluskring, 750 exemplaren aan de man gebracht
– herstelling en bestrijking Klein-Dekkenstraat, Roosbeekstraat, Nieuw-Dekkenstraat, Sportpleinstraat, Kleine d’Oyestraat, deel Anroyestraat, Weerstraat, Rode Kruisstraat, J. Claesstraat, Eikhoutstraat, verbinding Stokstraat
– ets “Zepperen” door graficus Fernand Withofs, later ook inwoner van Zepperen
– renovatie kerkhofmuren, 3de fase
– heraanleg groen rond gesneuveldenmonument WO II aan Dikke linde
– Zepperen komt op tegen kanker, actie Verenigde Handelaars Zepperen
– de Gemeenschapsraad heeft een website http://users.skynet.be/Zepperen, webmaster Reginald Lycke
– de vroegmis op zondag 8 uur valt weg

___________________________________________________________
2000
– watertrekpoel voor landbouwers bij de expressweg Bernissem
– heraanleg van de d’Oyestraat-Kasteelstraat met nieuwe riolering vanaf 1999
– metalen beeld “Vriendschap” bij viering 150 jaar Assumptionisten
– eerste Kerstmarkt van het Sponsorcomité nieuwe parochiale school
– sociale wijk Dekken uitgebreid met 8 woningen, Klein-Eikhoutstraat, architect Dominique Versluys
– fietsroutenetwerk Regionaal Landschap Herk en Mombeek, verbinding in beton Nachtegaal-Keelstraat
– bezoek van USA-veteraan Paul H. Rechnitzer
– Lut, echtgenote Vanmuysen, sterft in auto aangereden door losgeslagen aanhangwagen bij Dikke Linde
– overlijden van Toon Vanoirbeek, gewezen zaakvoerder Boerenbond en enthousiast lid van de Remacluskring
– eindejaarsactie Verenigde Handelaars Zepperen

____________________________________________________________
2001
– Zepperen telt op Nieuwjaarsdag 3.009 inwoners
– plots overlijden van Herman Knapen, VLD, net eerste schepen in Sint-Truiden en woordvoerder van minister-president Dewael
– Ann Martens, jonge moeder, sterft na aanrijding door vrachtwagen op kruispunt expressweg Schurhoven
– Lizzy Hoebrechts, 22 jaar, komt om in een weekendongeval Vliegveldlaan Ordingen
– Staaf Mas wordt opnieuw schepen en Robert Bamps opnieuw OCMW-voorzitter in Sint-Truiden
– Hubert Fissette, wordt SP-lid van het vast bureau OCMW
– nieuwe tafels en stoelen parochiezaal
– lijnbussen rijden in S-net of stadsnet
– Johnny Vandormael-Degraef sterft als wielertoerist bij aanrijding door wagen in Luik
– sociale wijk Dekken, Remaclusstraat, uitgebreid met 5 blokken met 28 appartementen, architect A. Moers c.v. Nieuw Sint-Truiden
– de grote den bij de ingang van de gemeenteschool, jaren gebruikt als kerstden met gekleurde lampen, wordt gekapt
– viering van 50 jaar VLD-Zepperen met receptie en brochure
– café Mic-Mac, tegenover het oude gemeentehuis, stopt
– website http://www.zepperen.be, beheerd door de Remacluskring
– drukke nieuwbouwactiviteit rond De Poel en de Terwouwenstraat
– Bert Derwael wint wielerwedstrijden in Zemst en Nieuwerkerken

_____________________________________________________________
2002
– Zepperen telt op Nieuwjaarsdag 3.049 inwoners (1.501 mannen, 1.519 vrouwen en 29 buitenlanders)
– café en laatste duivenlokaal “De Chalet” van Annie Windmolders in de Drie-Gezustersstraat stopt
– inbrakengolf
– Zepperen, Melveren, Schurhoven en Kortenbos vormen de parochiefederatie Zepperen
– nieuw parochieblad “De Melster” voor de ganse Federatie
– nieuwe verlichting in en van Genovevakerk
– diefstal van twee koperen kandelaars van het Onze-Lieve-Vrouwealtaar
– leggen van glasvezelkabel langs de wegen in opdracht van Interelectra
– voltooien restauratie kerkhofmuren, o.m. reconstructie deel tegen oud gemeentehuis, na vele jaren
– de drie speelpleintjes krijgen een eigen naam : De Roos (Roosbeekstraat), De Wereldbol (Weertstraat) en Het Houten Dek (Eikhoutstraat)
– Gouden Priesterjubileum van Pater Willy, Clemens Wintmolders in de wereld
– Theresia Hechtermans-Robijns van de Dekkenstraat wordt 100 jaar, en sterft enkele maanden later
– KVLV-Zepperen viert halve-eeuwfeest
– het Fortis-bankkantoor op de hoek Dekkenstraat-Klein-Dekkenstraat, vroeger ASLK, sluit de deur
– de kerktoren verdwijnt medio september in de steigers voor een grondige restauratie
– bijna 300 bezoekers nemen een kijkje in de pastorie bij de Open Monumentendag
– drankverslaafde M. T. pleegt een huur(zelf)moord op een boekhouder in Ordingen
– de tweede groep blokken in de Remaclusstraat wordt gebouwd : 11 nieuwe sociale huurappartementen en 9 sociale woningen voor Nieuw-Sint-Truiden c.v. Nog voor de zomer worden de sleutels overhandigd
– een inrijweg wordt aangelegd om de kapelanij te kunnen bereiken van de Kerkveldstraat
– de landelijke gilde houdt een geslaagde “pitslampenwandeling” of alternatieve Halloweentocht eind oktober
– een storm op zondag 27 oktober velt bomen, een huisgevel en doet hier en daar pannen sneuvelen. Een beuk en een zilverlinde in het park bij de Paters waaien om. De paardenkastanje op de hoek van de Tienweidestraat verliest een grote zijtak. Het “bushokje” in het begin van de Terwouwenstraat ligt ook om
– in november beslist het kerkfabriek noodgedwongen om de kerk te sluiten buiten de vieringen. Dit na de diefstal van het Jezusbeeldje van het Onze-Lieve-Vrouwaltaar. Het beeldje wordt via een antiquair teruggevonden
– bij de derde Kerstmarkt ten voordele van de nieuwe basisschool hoort ook een kerstconcert door de schoolkinderen
– koster-op-rust Antoine Vaes geeft zijn vijfde dichtbundel uit. Na Een stukje nietigheid, Ik was, ik ben ik word, Zonder Hem was ik nooit geweest en Waar vogels orgel spelen volgt Mijn grootste rijkdom
– het traject Brussel-Zepperen wordt door voorzitter Firmin Timmermans en secretaris Albert Derwael vernieuwd om een massaspurt te vermijden: de tocht gaat langs de rechterkant van Vlaams-Brabant en maakt via Gingelom een doorsteek naar Wallonië. Pas na 100 km. duikt men via Heers opnieuw Limburg binnen en volgens vier plaatselijke ronden van zes km. in Zepperen. Totaal 150 km.
– vervanging van het versleten infobord (kerk, muurschilderingen, misuren) aan het Genovevaplein door een totemvorm van de plaatselijke firma Ardek met toelage van het stadsbestuur, ook vermelding van http://www.zepperen.be

_____________________________________________________________
2003
– Zepperen telt op Nieuwjaarsdag 3.050 inwoners verdeeld over 1.251 gezinnen (1.506 mannen, 1.526 vrouwen en 18 buitenlanders). Groot Sint-Truiden telt 37.494 inwoners.
– Het dorp is 1115 ha 21 a en 29 ca groot in oppervlakte
– pastoor André Frissaer wordt gevierd voor 10 jaar in Zepperen
– pater Lambert wordt provinciaal overste van de Assumptionisten
– de elektriciteit wordt ondergronds gelegd op het Genovevaplein en in de Terwouwenstraat
– opmaak van een digitale databank Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen van o.m. Zepperen door de firma Geoxyz van Zwevegem
– het KBC-bankkantoor in de Eynestraat, vroeger Kredietbank, sluit de deur en verhuist naar het uitgebreide vroegere CERA-kantoor op de hoek Dekkenstraat-Sportpleinstraat
– 29ste Brussel-Zepperen op 9 maart 2003 voor internationale beloften en elite 19-25 jaar. 22ste Zepperen-Leuven-Zepperen voor internationale juniores.
– VK Zepperen eindigt tweede in de tweede provincale afdeling A, met ploegen als Brustem, Aalst, Basiliekjongens Kortenbos, Melveren, Nieuwerkerken en Landen.
– de uitleenpost Zepperen van de stedelijke openbare bibliotheek wordt samen met de vijf andere in Sint-Truiden opgeheven wegens dalend gebruik en nood aan besparingen
– een groepje oud-KLJ-ers organiseren op 30 april “Zepperen danst weer”! en slagen erin honderden jonge en oude dorpsgenoten naar een spiegeltent bij het oude gemeentehuis te krijgen
– het torenkruis met bol, haan en bliksemafleider worden naar beneden gehaald voor een grondige restauratie
– in februari worden een 150-tal luchfoto’s van Zepperen gemaakt vanuit een helikopter (Willem Driesen)
– Clementine Vanstraelen-Bex van de Stippelstraat wordt 100 jaar in Meiland
– behalve de grote Sacramentsprocessie in mei-juni zijn er in die maanden nog altijd drie kleinere processies met een 10- tot 20-tal deelnemers: de Kruisprocessie, de processie naar Kortenbos op Onze Lieve Heer Hemelvaart en de processie naar Zepperen, Brustem of Rijkel voor de Drie Gezustersviering. In 2003 was Rijkel aan de beurt, met een driekorenzang.
– de Sacramentsprocessie, een paar zondagen uitgesteld, gaat weer uit op Kermiszondag midden juni onder een stralende zon. Veel deelnemers, waaronder voor het eerst ook een bisschop Remaclus (figurant Georges Vanoirbeek), en toeschouwers.
– de zelfbedieningswinkel Bex-Vandereyken in de Dekkenstraat stopt
– de KLJ gaat in augustus met ruim 60 jongens en meisjes op zomerkamp in Boortmeerbeek
– de ongebruikte en vervallen schoorsteenpijpen van de pastorie wordt (voorlopig) afgebroken. Het classicistische gebouw verliest daardoor iets van z’n historische statigheid
– de torenrestauratie is in augustus voltooid
– kerkfabrieksecretaris Gerard Geladé wordt vervangen door Richard Knapen. Willem Driesen wordt nieuw raadslid
– om diefstal te voorkomen was de kerk enkele maanden dicht, maar vanaf de zomer staat de kerkdeur overdag terug open. Voor het koor worden koperen paaltjes met rode koorden geplaatst
– ook Zepperen kreunt in de eerste helft van augustus onder een hittegolf tussen 30 en 35 graden C°
– er heerst nog altijd een drukke nieuwbouwactiviteit. Vooral in de Terwouwenstraat-Gippershoven ruimen oude huizen plaats. Bijvoorbeeld het vakwerkhuisje van Houbrechts “bé Bokke” met z’n schilderachtige gemetselde putbekroning in bijenkorfvorm
– voor de zoveelste keer verliest een chauffeur de controle over z’n wagen in de kasseienbocht aan het Genovevaplein. De jonge ‘Pip’ Raepers van Ordingen komt om in oktober tegen de gevel van het huis Jos Knapen
– KJL Zepperen krijgt van het stadsbestuur het oude gemeentehuis aan de Eynestraat te huur
– vanaf september worden de misuren van de Genovevakerk: weekdagen om 18 uur, zaterdag om 18.30 uur en zondag om 9.30 uur. Dit om de misvieringen in de federatie Zepperen-Kortenbos-Melveren-Schurhoven te coördineren zodat onderlinge vervanging mogelijk wordt
– Electro Schuermans in de J. Claesstraat stopt met de winkel in elektrotoestellen om zich meer toe te leggen op herstellingen en installatie
– parochiezaal schakelt over op aardgas

____________________________________________________________
2004
– petitieactie door familie Swijsen om de 15-jarige Armeense Tamara Khourshudian, vormeling, met haar familie niet uit te wijzen als uitgeprocedeerde vluchtelinge. Tamara woonde boven de tuinmachinehandel America in de Dekkenstraat en zou geadopteerd worden door Annie van “De Boerderij”. De familie werd ’s morgensvroeg in januari uit bed gelicht en overgebracht naar Steenokkerzeel. In de loop van juli liep alles goed af: Tamara heeft nu Hoebrechts als familienaam.
– nieuwjaarsrecepties door Sp.a-Sint-Truiden/Zepperen (feestzaal Paters) en VLD-Zepperen (parochiezaal) in Zepperen
– in een verhuurde fruitfrigo in de Startelstraat wordt een weedplantage met 2200 plantjes ontdekt, gerund met illegale eclectriciteit door twee Polen waarschijnlijk voor Nederlandse opdrachtgevers
– de moeder van onze pastoor André van Sint-Pieter Sint-Truiden overlijdt op 96-jarige leeftijd
– frituur “’t Hoekje” verhuist einde maart van naast de Ecam naar de vroegere winkel Irma va Cel Bex in dezelfde Dekkenstraat
– in maart wordt een nieuwe reeks van 15 koopwoningen van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij gestart aan weerszijden van de Eikhoutstraat, ten westen van het Remacluscompex. Architect is D. Versluys van Sint-Truiden en bedrijf Hemar Construct nv. doet de aanneming
– er is veel nieuwbouw: onder meer in de Driesstraat en in de Roosbeekstraat nabij de L-bocht
– pater Willy Wintmolders, leraar geschiedenis-aardrijkskunde-biologie en vooral gekend als natuurgids, overlijdt op 81-jarige leeftijd. Hij was stichtend lid van de Remacluskring.
– taverne Haspengouw wordt door Hubert Putzeys verkocht aan Johan Neven uit Brustem
– de bloesemmaand kent weer veel toeristische belangstelling, o.m. op 25 april in het fruitbedrijf Gilissen
– Guido Pulinx, germanist leraar KCST, wordt lid van de kerkfabriek
– onder de kerktoren wordt door pastoor André Frissaer een koperen gedenkplaat onthuld met daarop de bewaarde namen van de pastoors en kapelaans in Zepperen. Oud-kapelaans Aloysius Ponsen en André Nagels zijn aanwezig
– de aardgasleidingen worden verder getrokken langs de Stippelstraat, de stoepen van de Nieuw-Dekkenstraat worden heraangelegd
– vervanging straatnaamborden
– een voorlaatste reeks schilderijen uit pastorie en Genovevakerk worden gerestaureerd door Petrus Vanlessen uit Hoeselt. Onder het tafereel met de bedevaarders van een stad naar Genoveva wordt het waarschijnlijk originele onderschrift op plank opnieuw aangebracht. De tekst verwijst naar de Sint-Genovevabroederschap van Luik in 1735
– pastoor André wordt gevierd voor 40 jaar priestereed. Als celebranten oud-deken Jan Rutten, deken André Schotsmans, pater Lambert provinciaal van de Assumptionisten, pater Lucas overste van de Karmelieten in Zepperen en de feesteling. Nadien een druk bijgewoonde receptie in de pastorietuin
– de KLJ-jeugd gaat in juli op zomerkamp in Butgenbach
– het bedrijf Walterscheid, gevestigd in de vroegere HMZ-gebouwen, verhuist in augustus naar het industrieterrein Schurhoven
– in de Eikhoutstraat start de zaak “Chocolate Dreams”, pralines, wijn en gadgets, maar houdt niet lang stand
– er is veel fruit, maar het haalt geen prijs
– de Remacluskring viert zijn 20-jarig bestaan met een plechtige mis, een receptie en een dialectbrochuurtje als smaakmaker voor de Diksjoneir
– de rotonde aan Ordingen kruispunt is klaar
– de vijfde Kerstmarkt voor de nieuwe basisschool telt naast de gebruikelijke standen ook “’t Vettig Stalleke”, populair tot in de late uurtjes. Het uitverkochte Kerstconcert van de basisschool in de Genovevakerk stelt ook het lokale muzikale duo Kristien en Gert Leunen voor
– de buurtvereniging Wellensestraat houdt een barbecue en organiseert samen met de Kogelstraat een straatkerstversiering

___________________________________________________________
2005
– Zepperen telt op 1 januari 1.302 gezinnen met 1.565 vrouwen en 1.541 mannen, dus 3.106 inwoners
– Nieuwjaarsreceptie van de VLD-Zepperen o.l.v. de nieuwe voorzitter Haven-Bamps in De Jachthoorn
– de Zepperse Toneelvrienden spelen vier keer “Oud, maar niet versleten!” in de voorzaal bij de Paters
– de rondhalingen voor de Tsunamiramp (kerk en SVV) en voor de Damiaanactie (kerk) brengen rond de 2.500 € op
– een te zwaar geladen tractor ramt het huis Neven in de bocht van den Osseweg (wegen naar Beurs en Wellen)
– oud-koster Antoine Vaes geeft zijn zevende dichtbundel uit: Gestolen Droom
– in de vroegere ASLK-FORTIS-bank op de hoek Dekken en Klein-Dekkenstraat start de spaarkas Argenta Zepperen met Davy Kenis in het voorjaar
– de Kerkraad wordt volgens het nieuwe decreet na oproep opnieuw samengesteld: voorzitter Prof. Dr. Guy Fabry, penningmeester Richard Knapen, secretaris Willem Driesen en leden Guido Pulinx en Paul Antheunis
– een huis in de Dekkenstraat vlakbij frituur “De Boerderij” wordt omgebouwd tot bakkerij “Floortje” (Vangrootloon). Brood, gebak en belegde broodjes
– de kleine processies (Kruisprocessie door het veld en mis bij fruitteler Peter Fabry en de bedevaartweg naar Kortenbos op Onze Heer Hemelvaart) kennen terug belangstelling. Ons koor zingt prachtig in de basiliek van Kortenbos, vol met dorpsgenoten
– begin mei staat de spiegeltent bij het oude gemeentehuis: Zepperen danst weer! Prijsdansen, kindermatinee en seniorennamiddag
– op Kermiszondag 22 mei gaat de Sacramentsprocessie uit met mooi weer: zon en wilde wolken. Nieuwigheid: bij het Remacluskringvaandel en achter een engeltje met naamplaatje stappen ook bisschop Remaclus (Georges Roebben) en monnik Trudo met kerkje in de hand (Kevin Swijsen). Groepen: kruisdragers, fanfare Aalst, kleuters met Boom des Levens, Melchisedek met brood en druiven, Abraham, Paaslam, Mannarapers met Mozes, bruiloft Kana, Broodvermenigvuldiging, Eucharistie, 15 mysteries, Genoveva met dames, vaandels drie gezusters, vendeliers KLJ, Remaclus-Trudo, biddende parochianen, groep OLV van Loreto Vrijhern, Genovevakoor, Sacramentsdames, misdienaar met wierook, baldakijn met priester en H. Sacrament, flambeeuwdragers, ruiters van manège Gravenhof
– het leuke schoolfeest van de basisschool heeft de Zepperse verenigingen als thema, o.m. de kleuters als duivenmelkers of een snijdersbank over de Remacluskring
– zone 30 wordt bij alle schoolvestigingen ingevoerd: Paters, Kerkplein, Eynestraat, Dekkenstraat
– de klassen van de Basisschool brengen op maandag een georganiseerd bezoek aan de septemberkermis. Daar staan op de langsparking de levende paardjes van Marcel Tuerlinckx, de Adventura Land buggy’s van Spruyt. Op het plein zelf de kindermolen en het pottenwerpspel van Andreas Triekels, een visserspel, een Royal Bankspel, een kinderschietkraam, de Tir Prime Moderne van Spruyt, de balonnenschietkraam Shot Guns en het lunapark Golden Nugget. Op de parking Vanschoenwinkel zoals steeds Autoscooter Thommis
– Sint-Aloysius viert 100 jaar Assumptionisten in Zepperen
– naast de gemeenteloods op Dekken komen volkstuintjes voor de wijkbewoners
– de lager gelegen boomgaard ten noorden van de Melsterbeek en “Les Begards” wordt aangevuld
– de KLJ-mis kent een grote belangstelling. Met 130 leden en twintig leiders is Zepperen één van de grootste afdelingen in Vlaanderen
– de viering van 11 november voor de gesneuvelden met het vijfde leerjaar van de basisschool kent een trouw publiek. Plechtigheden bij de twee monumenten. Toespraken door schepen Mas. Wijkagent Jan Dewaele. Vaandeldrager Arnauts. Nog vier oudstrijders present, o.m. koster Antoine Vaes. Belgisch volkslied. Vredestekstjes door de kinderen. Onze Vader in kring. Sfeerschepping met enkele Patton-Drivers en generaal Antoine Patton Fransen. Last Post door trompetter Louis Willems. Na afloop druk bijgewoonde receptie in zaal de Drie Gezusters
– 3 onvermoede voetpaadjes moeten herlegd worden omwille van bouwprojecten: pad zuidelijk parallel met Eynestraat (woonhuis), pad noordelijk parallel met stationsstraat (woonhuis) en pad Dekken-Kasteelstraat (nieuwe basisschool)
– bouw residentie “Het Dekken” naast de KBC-bank, vroeger huis Vananroye
– heropening volledig verbouwd “’t Leeshoekje” op hoek Roosbeekstraat en Eynestraat in het najaar
– viering 100 jaar Sint-Aloysiusinstituut met o.m. minister Frank Vandenbroucke, generaal-overste Lamoureux van Canada, pater Castro, directrice Marleen Van Dijck, oud-leraar Albet Manet. Inhuldiging metalen kunstwerk van Maggy Mievis in hoek oude vleugel-toneelzaal. Historische fototentoonstelling Ludo Buntinx. Nieuwe biersoort “Den Assumptionist” (ism. brouwerij Kerkom)
– 6de Kerstmarkt op speelplaats basisschool kerkplein met voorafgaand kerstconcert in de kerk door Zepperse uitvoerders
– het lemen huis met atelier van schrijnwerker-doodskistenmaker Derwael in de bocht van de Startelstraat (vroegere HMZ) wordt midden december afgebroken
– plaatsen van twee extra verlichtingspalen op het oud kerkhof en aanleg van waterleiding naar kerk en kapelanij
– aanbrengen van Belgische kokarde op de graven van de oudstrijders
– huisvuilbelasting wordt afgeschaft
– opwaardering speelweide achter oud gemeentehuis, nu KLJ-lokaal door speeldoelen, banken en fietsrekken

______________________________________________________________
2006
– Zepperen telt op 1 januari 2006 1.335 gezinnen, met 1.568 mannen en 1.609 vrouwen, dus 3.177 inwoners. Hiervan 41 vreemdelingen. Sint-Truiden telt in totaal 38.246 inwoners.
– het schoolgebouw aan het kerkplein wordt door de vzw Sint-Genoveva verkocht aan de bvba Genoveva (dokters Leys-Van Herpe).
– de Zepperse Toneelvrienden spelen “Kiekens & Co”
– bouw residentie “Het Dorp” (appartementen 3 slaapkamers, via Aximmo) in Eynestraat tegenover school op plaats vroegere cafe “Mic Mac” bij Greta
– VK Zepperen wordt eind februari periodekampioen in de tweede provinciale C
– de Kebabzaak in de vroegere ‘Majestic’ tegenover de Klein-Dekkenstraat stopt
– in de Drie Gezustersstraat begint een “Mini Market” avondwinkel met Sikh als winkelier in het oud huis Vandenbosch
– asfaltbestrijking Kerkveldstraat
– berging voor volkstuintjes wijk Dekken, officiële opening midden juni van de 30 are grote buurtmoestuin ‘De Waterkuil’, een samenwerking tussen VELT, Intercompost en de steden Genk en Sint-Truiden
– tijdens de Open Deurdag in Sint-Aloysius wordt bij gelegenheid van 100 jaar Instituut de Cross der Jongsten hernomen
– eerste Lenteconcert door het 30-jarig Genovevakoor in de voorzaal bij de Paters
– aanleg van een perkje met zitbank en boom tussen de Melsterbeek en de Kasteelstraat ter hoogte van het huis Lacroix-Vaes en de vml. hoeve America
– de bakkerij bij Floortje, Dekkenstraat hoek veldweg naar Bosveld, breidt uit met ijsroom. Het oude vakwerkschuurtje maakte plaats voor parkeerruimte einde mei 2006
– de Genovevaprocessie wordt erkend als erfgoed en betoelaagd. Op kermiszondag 11 juni trekt de processie uit met de fanfare De Gilde onder een hete zon. Publiciteit via TV Publiek
– verdere aanleg van glasvezelkabel door Belgacom o.m. Eynestraat, Driesstraat
– plaatsing van gedicht ‘de bloesems van gisteren’ door Peter W.J. Brouwer (NL. °1961) op het nieuw kerkhof, initiatief Herman Rohaert
– nieuwe milieuvriendelijke onkruidbestrijding met heet water op het oud kerkhof, zonder resultaat echter
– De Post schrapt de rode brievenbussen van Sint-Genovevaplein en Tereykenstraat
– het vieringstorentje van de kerk wordt dringend hersteld wegens rot aan essentiële houtverbindingen en blootliggende galmborden. Het erg verweerde torenkruisje en het angelusklokje zijn voorlopig ‘buiten werking’. Architecten Ward Bessemans zoon (Hilaire Bessemans+) en Piet Verheyden uit Sint-Truiden, aannemer LDW Marc Secretin van Nieuwerkerken
– Open Monumentendag: de Franse altaren +-1895 van de Karthuizers staan in de kijker, artikel door Albert Manet in de OMD-brochure
– de landelijke gilde organiseert een succesrijke actie ‘boerderij op school’ in het Sint-Aloysiusinstituut. Organisatoren ere-schoolhoofd Jef Celis en voorzitter Marc Appeltans. Steun van Luc Vanoirbeek, BoerenbondVIP, geboren en getogen in Zepperen
– gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober: Zepperse kandidaten zijn Stephane Jacques en Marleen Thijs (kartel Sp.a Groen Spirit ‘lijst van de burgemeester’, Marleen verkozen met 1.087 stemmen), Huguette Hayen, Rodrique Tournel, Staaf Mas en Robert Bamps (kartel VLD Vivant, Staaf en Robert zijn verkozen met 1.155 en 1.488 stemmen) en Mark Appeltans, Els Vanderschot en Ann Engelbosch (kartel CD&V NVA, Els is verkozen met 1.123 stemmen). Geen Vlaams Belang kandidaten in Zepperen
– overlijden van de bejaarde paters assumptionisten Evarist Van Gaal (°Antwerpen 1919) en Emmanuel Hendrikx (°Ittervoort 1923)
– het dak van de kapelanij, met nog de oorspronkelijke Bilzense gesmoorde muldenpannen en geprofileerde houten kroonlijstdetails, wordt volledig vervangen door aannemer Gert Hayen van Zepperen. Het zolderraampje aan de kerkhofkant wordt vergroot aan de tuinkant
– in de weiden en beemden bij de Melsterbeek in Bernissem wordt door de Watering Sint-Truiden een wachtbekken geopend van 280 miljoen liter water over drie bufferbekkens verspreid, om de eventuele wateroverlast op te vangen. Aandacht werd ook geschonken aan de ecologie door amfibiepoelen, meanderende grachten in de bekkens en streekeigen beplanting
– op de Kerstmarkt 2006 van de basisschool doet lokale zanger Freddy Davis zijn heroptreden. De kinderen van de school brachten de avond tevoren hun jarlijks Kerstconcert
– heropening van frituut ’t Hoekje met Nadine Luyck
– een Gospelkoor uit Soest (Ned.) treedt swingend op tijdens een Kerstzaterdagmis ism het asielcentrum Bevingen
– de nieuwe apotheek van Karine Verbiest aan de Eynestraat is in opbouw.

____________________________________________________________
2007
– bevolkingscijfers: op 1 januari telde Sint-Truiden 38.423 inwoners waarbij 1.597 mannen en 1.620 vrouwen in Zepperen. Hierbij 43 buitenlanders. De 3.217 dorpsgenoten vormden 1.419 gezinnen.
– op de Nieuwjaarsnacht knalt het vuurwerk, vooral in de Roosbeekstraat en in de nieuwe wijk Dekken
– de oude herberg-winkel ‘De Mutsaerd’, nog lang gebruikt als woonhuis annex moderne feestzaal, wordt afgebroken voor appartementen
– een zuidwesterstorm rond 18 januari doet bomen sneuvelen o.m. voor de wijkschool Dekken en beschadigt licht het pas gerestaureerde vieringstorentje van de kerk
– de Toneelvrienden spelen “Op de heide waait veel wind”
– Frit-Stop bij de Dikke Linde verandert in frituur-snacks “Route 66”
– in Taverne Haspengouw komt achteraan een heus restaurant met feestzaaltjes, ‘the place to be’
– op de Stok wordt een fermette in nieuw ‘vakwerk’ gebouwd door Rustiekbouw van Lummen. Een oude bouwstijl ‘Anno 2006’ herleeft
– Frituur-restaurant “De Boerderij” in de oude vierkantshoeve Jammaers op Dekken herbergt nu de gastentafel “La table d’hôtes” van Geert Ieven en Daniëlle Sax
– In mei verhuist apothekeres Karine Verbiest, al negen jaar opvolgster van Camille Bex, naar de splinterbieuwe vestiging langs de Eynestraat
– Buurtcomité WYKO knapt het Onze-Lieve-Vrouwekapelletje van Leunen-Hechtermans in de Wellensestraat op
– De vernieuwde Sint-Genovevaprocessie (nieuwe Genovevagroepen, Trudogezellen, logo, website, vierkleurenfolder, persaandacht…) met ondersteuning van de stedelijke Erfgoedcel gaat uit op kermiszondag 3 juni 2007. Het weer valt mee, veel kijkers en zelfs afvaardiging van de processie in Steenhuffel
– Het schoolfeest van de basisschool, met afscheidnemend directrice Alice Paesmans, gaat door in de sporthal van de Paters rond het thema ‘Circus’, met onvermoede clown-, jongleer- en acrobatietalentjes.
– De kerkverwarming wordt gerenoveerd: van hete lucht naar warm water voor het warmtetransport, door de firma LPS (dorpsgenoot Gerard Princen)
– Coiffure An opent haar kapsalon voor dames, heren en kinderen in haar nieuwbouw bij de grote bocht van de Stippelstraat
– Een rare steen in de voortuin van de pastorie blijkt de gesculpteerde voet te zijn van een laatromaanse doopvont in maaskalksteen
– De KLJ gaat op kamp in Burg-Reuland, vlakbij Luxemburg
– Buurtcomité’s worden opgericht in Tereyken, Dries en d’Oye
– Het VRT-nieuws (via Luc Vanoirbeek Boerenbond) schenkt aandacht aan de Poolse plukkers die de zondagsmis in Zepperen komen volgen
– 1 september: Tropical Dance Party van het wijkcomité Het Dekken in een feesttent in de Eikhoutstraat
– Café Cultuur 30 september op het Kerkplein is de start van het nieuwe Sint-Truidense cultuurjaar. De verenigingen stellen zich voor, meestal door eetstandjes. Hierbij ook een nieuwe buurtraad, die van d’Oye
– Professioneel kindertheater met Kip van Troje, het RA, de Queeste en enkele cabaretiers Gabriëls en Van Britsom (organisatie dorpsgenoot Tineke Bex van CC de Bogaard). Ook de Zepperse Toneelvrienden en het Genovevakoor treden op, rondleiding in de kerk
– Een pittoreske, blikvangende Canadapopulierweide wordt gerooid langs de Roosbeekstraat
– Een werfkeet en een infobord verschijnen (eindelijk) in de weide bij de Paters waar de nieuwe basisschool komt
– 8 en 9 december: uitverkocht Kerstconcert en Kerstmarkt met verkoop bij opbod van klaskunstwerken. Optreden van o.m. broer en zus Leunen, zoon en vader Flach, Marie Fabry… Eerste editie onder de drie nieuwelingen: directeur Nady Selis, voorzitter schoolcomité Richard Knapen en sponsorcomitéman Wim Van Cauwenbergh
– Het nieuwe straatcomité d’Oye met politica Marleen Thijs als trekker versiert de verre buurt met verlichte kerstdennen en een buudrtdrink op 23 december
– De laatste Amerikaanse eik van de Dekkenstraat, ter hoogte van supermarkt Ecam, sneuvelt. De wortels beschadigden de riolering

______________________________________________________________
2008
– Het inwonersaantal van Groot Sint-Truiden is 38.828 op 1 januari 2008, nog steeds stijgend. Zepperen telt 3.247 inwoners. 1.642 vrouwen en 1.605 mannen, waaronder 39 vreemdelingen, in 1.331 gezinnen
– De Zepperse Toneelvrienden spelen het blijspel ‘Veel Beterschap’
– Tuincenter d’Eygen van Leenaers-Knapen stopt na 27 jaar activiteit en er komt een aircohandel in deze winkelruimte
– Omdat de schoolkeuken wordt verbouwd houdt de Basisschool dit jaar geen mosselfeest maar een winterse barbecue
– Het land- en tuinbouwmachinebedrijf van Hubert NicolaÏ in de Roosbeekstraat wordt overgenomen door Gert en Jeroen Dekens
– Frituuruitbater van “’t Hoekske”, Steven Dilen afkomstig uit Ravels en partner van Nadine Luyck, overlijdt na een snowboardongeval bij Grenoble
– De Genovevaprocessie trekt dit jaar vroeg uit (Zondag na Pinksteren valt op 18 mei) maar houdt het gelukkig bijna droog. Enkele deelnemers in kostuum maken promotie voor de processie op Studio TVL
– Het schoolfeest van de basisschool in de sporthal bij de Paters heeft het Eurovisiesongevestival als thema
– Jos De Clercq wordt verkozen tot Vlaamse Bioboer van het jaar. Hij krijgt de Bio Award voor zijn Natlandhoeve met Limousinrunderen, uitgebaat op De Stok
– Richard Knapen, voorzitter schoolbestuur, en Georges Vanoirbeek, voorzitter bouwcommissie, leggen de eerste steen van de nieuwe school in aanwezigheid van burgemeester Vandenhove, pastoor André en directrice Nady Selis
– De fruitteeltbedrijven kennen een concentratiebeweging, vb. de plantages van het bedrijf Corthouts zijn overgenomen door David Bamps, zoon van Robert. Het nv-bedrijf Hermans neemt ook plantages over, vb. Fons Schoofs. Het bedrijf Ivo Vandenborne stopte. Deze trend kwam ook aan bod in de VRT-reeks ‘Katarakt’ over Zuid-Limburgse fruittelers
– Minister-president Kris Peeters bezoekt de Volkstuintjes in Zepperen en wordt rondgeleid door Paul Antheunis
– De provinciale overheid van de Karmelieten in Gent beslist om de vestiging in Zepperen, met pater Lucas en broeder Paul te sluiten. Er komt protest via dagblad en brieven
– Freddy Davis (Swijsen) komt op Studio TVL: interview en kort optreden. Hij heeft een nieuwe cd uit met liedjes uit de goeie ouwe tijd
– De KLJ’ers houden een carwash om hun buitenlands kamp te bekostigen en de tweede editie van een heuse City Parade (www.klj-zepperen.be)
– Ondanks de mondiale vastgoedprijsstagnatie komen er nog appartementen en woningsgroepen bij, bijvoorbeeld tegenover de hoeve Gilissen, het project ‘De Boomgaerd’
– Jos Lacroix, voorzitter ACW Sint-Truiden sinds 1995 en kabinetsmedewerker Veerle Heeren, organiseerde een samenaankoop van stookolie van 750.000 liter voor meer dan 650 gezinnen
– Josee Priemen wordt 75 en schrijft gedichten o.m. over haar jeugd en over Zepperen
– De Landelijke Gilde ism. Basisschool Sint-Aloysius houdt een avondlijke ‘pitslampentocht’ met spek en appeljenever
– Ivan Kempeneers is eindlaureaat met zijn recept voor tiramisu met streekingrediënten in de Vlaamse wedstrijd ‘Iedereen chef’ van Het Nieuwblad
– De Parochieraad organiseerde zijn jaarlijks mosselfeest en Marleen Thijs, fractieleider SP.a hield haar eetfestijn in oktober in de zaal ‘De Drie Gezusters’. Open VLD-Zepperen had zijn jaarlijkse zomerbarbecue op het voetbalterrein
– De bouwwerken aan de nieuwe supermarkt Ecam tussen de vroegere hoeve Hayen ‘be Moxes’ – nu dakwerkersbedrijf – en het oude gemeentehuis – nu KLJ-lokaal – zijn volop bezig in opdracht van Eurospar en de Colruyt Group
– De pas opgerichte Curieusafdeling met voorzitter Marleen Thijs houdt een tentoonstelling in het circuit ‘Kiezen voor Kunst’ in zaal de Drie Gezusters. Lokale kunstenaars zijn Godelieve Coenen, Jef Smeulders, François Charlier, Linda Grauls, Anton Krzywania, Maureen De Graef en Luc Bollen
– De 75-jarige Kardinaal Godfried Danneels komt in de Genovevakerk zijn nieuw boek voorstellen, samen met Iny Driessen: Richt ons weer op. Als het leven pijn doet. Organisatie door Karmel
– Zepperse buurtcomités krijgen kerstdennen voor straatversiering: d’Oye, IJzerenkruisstraat, Terwouwen, Drie Gezusters, parochie Sint-Genovevaplein…
– Plaatsing van logozuil als uithangbord bij het oude gemeentehuis, nu KLJ-lokaal, door het stadsbestuur
– De kerstmarkt ten voordele van de nieuwe basisschool in opbouw gaat door in de school Kerkplein
– Op een decemberzaterdag treedt het gospelkoor ‘The Day by Day Gospel Singers’ in de kerk op en lezen asielzoekers uit het centrum te Bevingen teksten voor

____________________________________________________________
2009
– De Zepperse Toneelvrienden spelen het blijspel ‘Glazen bol en koffieprut’ in de voorzaal bij de Paters
– Begin januari blijft de sneeuw ruim een week liggen, verkeersellende maar mooie landschappen
– Huis met aanleunende bergruimte en electriciteitskabine branden uit in de Kleindekkenstraat, electriciteitspanne voor een derde van Zepperen in hartje winter met vrieskou
– Jos Lacroix wordt kabinetsmedewerker bij de nieuwe Truiense Vlaamse minister Veerle Heeren
– Brussel-Zepperen rijdt weer uit. Deze mega-organisatie door Het Gouden Wiel staat al jarenlang onder leiding van Albert Derwael
– De kloostergemeenschap van de Karmelieten verlaat Zepperen op 28 maart. Na het vertrek staat het klooster, de vml. hoeve Vanvuchelen/Hayen, te koop voor 400.000 EUR. Pater Lucas gaat naar het hoofdklooster in Gent, broeder Pol naar parochiedienst in Berchem
– De inventaris van het kerkelijk kunstpatrimonium wordt dor het Kerkfabriek ingevoerd in de provinciale databank van Erfgoed Plus
– Tijdens het 1 mei-weekend danst Zepperen weer in de spiegeltent. De 8ste editie, nog steeds onder leiding van Karl Fabry en Wim Vancauwenbergh, kent een enorm succes met een duizendtal feestvierders
– De haperende windhaan op de kerktoren wordt hersteld vanop een hoogtewerker
– De Genovevaprocessie gaat een week later uit omwille van de Vlaamse-Europese verkiezingen, we houden het op 14 juni bijna droog. Weer veel deelnemers!
– De gemeenteraad onder impuls van Cultuurschepen Bert Stippelmans CD&V (en fractieleidster Huguette Hayen Open VLD) beslist om alvast 250.000 EUR te investeren in de renovatie van de oude schouwburg bij de Paters
– Het schilderij ‘Rosa van Lima’ prijkt op een tentoonstelling in Museum Planin-Moretus Antwerpen en de reliekkast van Genoveva op een Broederschappenexpo in Sint-Truiden
– Het schoolfeest van de basisschool Sint-Aloysius draait rond het thema ‘film’
– Voetbalkring Zepperen wordt Koninklijk olv. Christophe Jammaers. Het 50-jarig bestaan wordt met stijl gevierd, o.m. door de inhuldiging van een derde speelterrein. De oude kantine, later KLJ-lokaal, werd daarvoor afgebroken
– De restaurantdag van het Zaalcomité Drie Gezusters telt een kleine driehonderd inschrijvingen
– De betonnen fietspaden van Eynestraat-Dekkenstraat-Stippelstraat krijgen een rode slemlaag en witte belijning aan de kruispunten, door tussenkomst van fractieleidster Marleen Thijs Sp.a.
– Eén van de twee linden bij het speelpleintje aan het oude gemeentehuis sneuvelt voor de uitgebreide parking van onze nieuwe supermarkt ECAM langs de Eynestraat
– Buurtcomité De Drie Gezusters met trekker Marion Treunen organiseert z’n tweede straat-BBQ
– Pastoor André Frissaer gaat op rust in Sint-Truiden. Zijn afscheid wordt gevierd begin juli met een schitterende hoogmis, humorvolle toespraken door deken Albert Thijs, Richard Knapen en Guy Fabry en een zonovergoten receptie in de pastorietuin. Er resideert voortaan geen pastoor meer in Zepperen. Contactpersonen zijn nu Filip Poukens, kapelaan van de hoofdkerk, en parochie-assistente Maddy Lenaerts. De federatie Melveren wordt gesplitst en Zepperen-Schurhoven sluiten aan bij de federatie Sint-Trudo rond de hoofdkerk in Sint-Truiden
– Bij de Moestuinen De Waterkuil legt het stadsbestuur een omheinde hondenweide aan met zitbank en afvalbak. Opening o.m. door Els Sneijers, Sp.a-schepen van dierenwelzijn
– Freddy ‘Davis’ Swijsen geeft een tweede CD uit ‘Wisky en brandy’ met liedjes van Joe Harris, oud idool van Sint-Truiden-Nieuwerkerken
– Het nieuwe comité Eynestraat met Jos Michiels tovert de buurt tot ver in de Roosbeekstraat om in één grote rommelmarkt op onze nationale feestdag
– De Landelijke Gilde houdt ook dit jaar zijn pitslampenwandeling
– De Sparsupermarkt ECAM opent vlak naast het oude gemeentehuis, nu KLJ-lokaal. Een moderne zaak die één van de ontmoetingspunten in het dorp wordt
– De misvieringen zijn op donderdagavond, zaterdagavond en zondagvoormiddag. De dagelijkse weekdagvieringen zijn weggevallen
– Freddy Davis en achtergrondkoortje van Zepperse meisjes brengt een Kerstcd uit met twee nummertjes
– Huguette Maes wordt temidden van politieke strubbelingen in het stadsbestuur opzij gezet als directrice van het Koninklijk Atheneum Sint-Truiden
– Ludo Thijs wordt gegrepen door roodrijdende jeep aan kruispunt Expressweg bij Kortenbos en sterft in zijn auto
– Een reeks Amerikaanse eiken langs de Nachtegaalstraat wordt gekapt om plaats te maken voor trager groeiende inlandse soorten
– De Kerstmarkt voor de nieuwe basisschool is een succes en brengt 14.600 € op. Traditiegetrouwe fotoreportage door Jos Neven, vader van Johan van Taverne Haspengouw
– De pastorie wordt door het stadsbestuur in erfpacht gegeven aan de Kerkfabriek. Beneden bureau fabriek en parochie, en bestuursvergaderruimte voor alle Zepperse verenigingen. Boven wordt een appartement klaargemaakt voor conciërgekoppel
– Het weekend voor Kerstmis blijft de sneeuw enkele dagen liggen. Gevaarlijk op de weg
– vzw De Verenigde Handelaren van Zepperen wordt ontbonden.

_____________________________________________________________
2010
– Zepperen telt op 1 januari 3.228 inwoners met Belgische nationaliteit, waaronder 1.662 vrouwen. 54 inwoners hebben een andere nationaliteit
– De Zepperse Toneelvrienden spelen het schitterende blijspel ‘Met de zegen van de Heer’ in de voorzaal bij de Paters. Affiche en folder zijn erg professioneel!
– Het sponsorcomité organiseert de actie ‘Vrienden van de basisschool’ met maandelijkse domiciliëring van een vast bedrag
– Zepperen Danst schenkt liefst 10.000 EUR aan de basisschool, bij monde van Wim Vancauwenberg namens de Spiegeltentorganisatie
– Het vroegere huis van verver Victor Hella langs de d’Oyestraat maakt plaats voor nieuwbouw
– De basisschool organiseert opnieuw een winterbarbecue, de opvolger van de legendarische mosselfeesten
– De werfkeet van de school wordt opengebroken en materiaal gestolen
– De winterprik houdt maanden aan, met veel vriesweer en ijzelellende
– Drie hoge dennen die het dak van de pastorie beschadigen worden door het stadsbestuur gekapt
– Het hoog gelegen perceel naast de oude zandgroeve van Gus van Neeskes aan de bocht van de Stippelstraat-Nachtegaal is verkaveld. Van het oud hoevetje Claes verdwijnt alvast een bijgebouw later omgevormd tot woonhuis in vakwerk. Naar verluidt een oud gerechtshof
– Er wordt volop gebouwd tegenover de Dikke Linde (Kogelstraat en Zepperen-Dorp) en in de bocht van de Roosbeekstraat
– ’t Fijnproevertje opent de deuren in de Dekkenstraat: broodjes, wok, pasta, …
– Tim en Micheline heropenen de feestzaal Jachthoorn langs de Dekkenstraat
– Zepperen wordt belicht in de dorpenreeks van het huis-aan-huisblad Passe-Partout, reporter Ralf Eicker interviewt Edmond Hermans
– Zepperen danst weer: organisatie KLJ vanaf dit jaar, een groot succes qua opkomst
– In de ruimte van de vroegere Ecam bij het kruispunt Waterkuilstraat-Dekkenstraat opent het kinderdagverblijf Mama Lou, meteen al volzet
– In mei starten de betoelaagde restauratiewerken Genovevakerk fase III (daken en bovendakse gevels), aannemer Corvers van Laakdal en architecten Ward Bessemans-Piet Verheyden van Sint-Truiden. Veiligheidscoördinator is Ve-Co (Herwig Dusar, Kasteelstraat).
– Een zware tak van de wilde kastanje bij de Genovevakapel scheurt af en vernielt wat fruitboompjes. Vandalen steken aardbeienplastiek in brand in de OLV-kapel van Gippershoven
– De processie kan dit jaar niet uitgaan door de dreigende regen. Promotiefolder en tweedehands kleerkasten met toelage van cultuurbeleid stad Sint-Truiden
– In september verhuizen de vier vestigingen van de basisschool naar hun nieuwbouw langs de Kasteelstraat. Die wordt “’t Blavierke’ genoemd, naar een oude Begaardenherberg met vogelsnaam, vroeger op de plek van de nieuwe school. In de nieuwe school is ook een vergaderlokaal ter beschikking van de Zepperse verenigingen als compensatie voor de verkoop van het parochiaal vergaderlokaal bij de vroegere zustersschool
– Het Begaardenpad volgens een oude voetweg wordt heraangelegd als directe, trage verbinding tussen de wijk Dekken en de campus Sint-Aloysius met ’t Blavierke
– Karmelietenklooster aan de Poel en de oude zustersschool aan het kerkplein worden verkocht aan promotoren
– Op de nationale feestdag zijn Dekkenstraat vanaf de Waterkuilstraat, Eynestraat tot aan de Poel en een stuk van de Roosbeekstraat één grote rommelmarkt. Deze organisatie van buurtcomité Eynestraat brengt een massa snuffelaars op de been
– Op een zomeravond eind juli organiseert de stad een gratis openluchtfilm op speelplein Het Houten Dek voor de hele buurt
– Beugheliaans tafelen met SP.a-fractieleidster Marleen Thijs in parochiezaal
– Jaarlijks mosselfeest parochie met 120 inschrijvingen in parochiezaal De Drie Gezusters
– Opening bed & breakfast ‘De Roosbeekhoeve’ in de oude winning Hayen Roosbeekstraat
– Bijbouw van grote fruithangar/frigo achter Gaspard Mommen aan de Drie Gezusterstraat, bij steegje naar Driesstraat
– Door het priestertekort in dekenaat en parochiefederatie is er nog één weekendmis in de Sint-Genovevakerk na Allerheiligen, op zondag om 9.15 uur. De zaterdagmis valt dus weg en de zondagsmis wordt vervroegd. Op donderdag is er nog een avondmis in de week. Celebrerende priesters zijn afwisselend kapelaan Filip Poukens, deken Albert Thijs of pastoor Bamps van Schurhoven
– In het project ‘Hallo Micro…!’ worden 12 oudere dorpsgenoten geïnterviewd door Willem van de Remacluskring en Ria Martens. Presentatieavond met optreden door Freddy Davis en toespraak advocate en schepen Els Sneyers, die in de Kogelstraat haar nieuw huis bouwt. Nadien een week tentoonstelling van hun familiefoto’s en film in de parochiezaal. Honderden bezoekers. De namen: Elise Reekmans-Beusen, Josee Mooren-Priemen, juf Jeanne Coenen, Eduard Pulinx, Edmond Hermans, Lambertine Knuts-Bex, Louise Punie-Reekmans, Sophie Vanoirbeek-Claes, Martha Knapen-Creten, Frans Driesen, Gaston Nijs en Mariëtte Lacroix-Vaes. Eerste presentatie van de Zepperse Hymne door Freddy Davis
– Het nieuwe Begaardenpad als verbinding voor fietsers tussen Dekken en de onderwijscampus Sint-Aloysius wordt ingewandeld door Marleen Thijs, Filip Moers en burgemeester Vandenhove. Kennismaking met Zepperse paadjes, volkstuinen en welnessoord Terra Ishtar. Voor het pad werden twee houten brugjes gebouwd
– Dezelfde zondag Open Deur van basisschool ’t Blavierke, een massa belangstellenden voor de prachtige infrastructuur. Het project nadert zijn voltooiing. De verkeersproblemen door de concentratie van het autoverkeer van ouders en leerkrachten in Kasteelstraat-Stokstraat waren verwacht
– Kiwanis Sint-Truiden houdt een Zepperen-avond in de Roosbeekhoeve. Remacluskring zorgt voor een korte animatie in retro-stijl en dialect. Primeur: een Zeppers snijdersbanklied. Dit op vraag van de Zepperse leden Eric Baldewijns, Dr. Eddy Mulleners, Bib Magotteaux, Dimitri Lowette en Marc Vreys
– Wekenlang sneeuw, ijzel en vorst, maar het Kerstconcert en de Kerstmarkt op de nieuwe site ’t Blavierke bij Sint-Aloysius gaan door. Tot begin januari zijn de straten in Zepperen, ook de hoofdwegen, een spiegelgladde verbinding tussen woonhuis, school, huisdokter en handelszaak, tussen plattenland en stad. Zelfs Post en Lijnbus moeten al eens diensten overslaan. De expressweg Hasselt-Sint-Truiden en de Tongersesteenweg zijn gelukkig wel gestrooid

______________________________________________________________
2011
– Zepperen telt op 1 januari 3.337 inwoners. 3.281 met Belgische nationaliteit, waaronder 1.682 vrouwen. 56 inwoners hebben een andere nationaliteit. Dat zijn 1.366 gezinnen
– Het schepencollege met Els Sneyers stelt de oude gemeenteschool, leegstaand sinds september, ter beschikking van de KLJ, de speelpleinwerking in de zomer en de organisatie Brussel-Zepperen
– Taardrinks start zijn nieuwe speciaalzaak met sterke dranken in de vroegere meubelhandel Tielen, latere ECAM supermarkt, langs de Dekkenstraat. Naast de kinderopvang Mama Lou
– Basisschool ’t Blavierke, Stokstraat 1, wordt officieel geopend in aanwezigheid van directeur-generaal VSKO Mieke van Hecke
– Brussel-Zepperen wordt onder een stralende zon en koude wind verreden
– Op Dekken wordt een nieuwe reeks sociale woningen bij aangebouwd aan de vorige fase
– VK Zepperen pakt de titel en promoveert (terug) naar eerste provinciale. Voorzitter van de Koninklijke Voetbalkring Zepperen Christophe Jammaers en trainer Marcel Koppers zijn uiterst tevreden. Al jaren op rij draaide Paars-Wit meer in de kopgroep van 2de provinciale A
– Voor het tweede jaar op rij kan de jaarlijkse processie op Drievuldigheidszondag niet uitgaan omwille van regendreiging, en felle wind. Op Pinkstermaandag Drie Gezustersviering in Brustem
– Vanaf juli is er nog één wekelijkse misviering, op zondag om 10u30
– Het voetpaadje tussen Kerkveldstraat en kerk wordt heraangelegd in asfalt
– KLJ-Zepperen doet aan fundraising o.m. door een carwashlijn voor hun lokalen
– In de vml. schoolgebouwen Ey,estraat wordt de speelpleinwerking gestart, met gevelplaat als herinnering aan dit stadsbestuur
– De restauratie van de leidaken, het kruis op het vieringtorentje en de bovendakse gevels van de Genovevakerk loopt ten einde. Dit is de derde fase, na toren en vieringstorentje. De vierde fase is in voorbereiding, dat zijn de lagere gevels
– Grote, populaire rommelmarkt in de straten Dekkenstraat, Eynestraat, Roosbeekstraat, Klein-Dekkenstraat. Organisatie buurtcomité o.m. Jos Michiels.
– Freddy Davis neemt de ‘Zepperse Hymne’ op, een nostalgisch dorpslied op muziek van ‘What a friend we have in Jesus’ in countryversie en met tekst Willem Driesen
– Op 1 september wordt het kruis terug op het vieringstorentje geplaatst onder supervisie van KF-penningmeester Richard Knapen. Getrouw naar model van het oude, sterk verweerde smeedijzeren kruis, nu in de beveilgde ruimte van de kerk
– Een kunstgrasveld aan de terreinen van KVK Zepperen voor het jeugdsamenwerkingsverband FC Hesbania (VKM Sint-Truiden, Velm VV, Sporting Aalst, VV Brustem en KVK Zepperen) wordt ingetrapt
– 11 novemberviering zonder oudstrijder. Schepen Filp Moers en fractieleidster Marleen Thijs van SP-a nemen de honneurs waar namens de stad. Mooi kooroptreden en recetptie achteraf in de parochiezaal op initiatief van Marijke Schoenaers
– Oprichting 8 december van Zepperen Samen, een groep die verenigingen en individuele talenten wil samenbrengen om het netwerk binnen Zepperen te versterken, een activiteitenkalender te onderhouden en onderling informatie uit te wisselen. http://www.facebook.com/zepperensamen
– De daken van het bijgebouwtje en de stal van de pastorie worden hersteld door de aannemer van de kerkrestauratie Corvers uit Veerle. De wilde struiken rond Sint-Jozefskapelletje en OLV-kapel Wellensestraat worden in opdracht van het kerkfabriek gesnoeid
– De kersverse kleurling-priester Ghislain Agognon uit Benin doet herhaaldelijk de mis in Zepperen, zonder inwonende pastoor. Hij wordt pastoor in Nieuwerkerken en in Zolder (2021).
– Middernachtmis op 24 december met het Genovevakoor in stemmige zwart-rode kerstoutfit

_____________________________________________________________
2012
– Zepperen telt op 1 januari 3.368 inwoners. 3.296 met Belgische nationaliteit, waaronder 1.693 vrouwen. 70 inwoners hebben een andere nationaliteit. Dat zijn 1.370 gezinnen
– De Landelijke Gilde viert 40 jaar zelfstandige organisatie en nieuw terracottakleurig nationaal logo. Haar voorloper, de Boerenbond, bestaat al sinds 1911-1912 in Zepperen. De oude vlag uit 1912 met Sint-Isidoor en de Genovevakerk erop bewijst dat
– Nieuwjaarsreceptie van de parochiedeferatie Sint-Trudo in ’t Blavierke, met inleiding door parochieraadvoorzitter Dirk Croes en optreden van ons Genovevakoor
– De Toneelvrienden spelen het blijspel ‘Just Married’ voor volle zalen
– Kiezen voor Kunst van Curieus doet Zepperen aan. Bijna allemaal dorpsgenoten die hun werken tentoonstellen. Organisatie o.m. Marleen Thijs
– Voor de pannenkoekennamiddag van de KVLV-dames ‘met vaart’, voorafgegaan door een vrieswandeling van de Landelijke Gilde, loopt het storm
– De jaarlijkse Rally Haspengouw doet met twee KP’s (klassementsproeven) opnieuw de Honsberg aan
– Brussel-Zepperen voor Elite zonder Contract en Beloften kampt jammer genoeg met druilregen. Tienen-Zepperen voor Juniors en de plaatselijke ronden voor Liefhebbers lopen vooraf al binnen
– Facebookpagina Zepperen Samen zit einde juni aan 220 volgers en een 250-tal vrienden. Veel uitwisselingen ivm. oude foto’s, Zepperse YouTube-filmpjes, dialect, fotokwis en activiteiten door Zepperse verenigingen en sportclubs.
– Opruiming van zwerfvuil door straatcomité d’Oyestraat
– Burentprotest tegen overlast van bandencentrale Raymackers hoek Stippelstraat-Startelstraat
– Wandelaar Henri Ruysen redt Sikharbeider met door tractor afgerukte voet in fruitplantage
– Na de erg bewerkelijke geschoren buxushaagjes verschijnen nu onderhoudsvrije steenkorven in de voortuintjes
– Succesrijke evenementen dankzij goed weer en veel inzet: Zepperen Danst Weer, brocante- en rommelmarkt d’Oye, straat-BBQ Drei Gezustersstraat, benefietavond Marcellekes…
– De Genovevaprocessie kan voor het derde jaar op rij niet uitgaan wegens buien. Op Pinkstermaandag samenkomst Drie Gezustersparochies in Rijkel
– De verkiezingskoorts stijgt! Zepperse kandidaten voor de gemeenteraad zijn Marleen Thijs en Sanne Swijsen voor sp-a, Ann Engelbosch en Ria Bex-Martens voor CD&V, Johan Mas en Sigrid Verboven-Hermans (en oud-Zepperenaar Jeannine Degraef) voor Open VLD en Koen De Visscher voor de NV-A
– Het Truiense straattheater ‘de Boddelkèèr’ treedt op voor meer dan 200 toehoorders op de speelplaats van de oude gemeenteschool. Die wordt stilaan hèt evenementenplein, met horeca door KLJ en Haspengouw 16. Ook daar in de zomer: Film in de Wijk met ‘Frits & Freddy’ door de Preventiedienst
– De mega-rommelmarkt van de Eynestraat geniet van mooi weer en strekt zich uit tot aan de Nieuwdekkenstraat, met uitlopers in Waterkuilstraat, Kleindekkenstraat en Roosbeek
– KLJ-Zepperen gaat midden augustus op kamp in Ranst, Antwerpse Kempen
– De beplanting van het nieuw kerkhof wordt volledig gekapt om plaats te maken voor meer strategisch geplaatste bomen zonder schade aan graven en nieuw meubilair
– 14 oktober gemeenteraadsverkiezingen. Bliksemsnel is er een coalitie CD&V met Open VLD gesloten, Veerle Heeren wordt burgemeester. De voorkeurstemmen van de Zepperse kandidaten: Marleen Thijs (sp.a): 1.526; Johan Mas (Open VLD): 1.082; Jeanine Degraef (Open VLD): 891; Ann Engelbosch (CD&V): 804; Sanne Swijsen (sp.a): 776; Ria Bex-Martens (CD&V): 696; Sigrid Verboven-Hermans (Open VLD): 553; Koen De Visscher (N-VA-): 477. Johan Mas wordt volgens afspraak schepen in 2017-2018
– Halloween tekent de Allerheiligentijd: pitslampen- en griezelwandelingen, halloweenparty’s!
– Kerstconcert en Kerstmarkt- ondanks druilerig, guur weer – kennen opnieuw groot succes en dragen bij aan de uitrusting van basisschool ’t Blavierke
– Er is een milieuvergunning voor drie windmolens tussen Nachtegaal en Keelstraat, naast de Expressweg N80

________________________________________________________________
2013
– Zepperen telt op 1 januari 3.361 inwoners. 3.292 met Belgische nationaliteit, waaronder 1.684 vrouwen. 69 inwoners hebben een andere nationaliteit. Dat zijn 1.376 gezinnen
– De Zepperse Toneelvrienden brengen 5 opvoeringen van de deurenkomedie ‘Villa Zottekot’ in de voorzaal bij de Paters
– Bijna elke vereniging of buurtcomité heeft zijn nieuwjaarsdrink, vb. parochieraad. De grootste zijn die van straatcomité d’Oye en van de Haspengouw 16 (4×4) ism. KLJ
– De WinterBBQ van ’t Blavierke en de Pannenkoeken van de KVLV trekken veel volk
– Café ’t Dorp op het kerkplein opent terug zijn deuren medio februari, met gastvrouw Rebecca, afkomstig van Brasschaat. In oktober sluiten ze opnieuw: Haachtbier slaat niet aan en de verenigingen hebben intussen hun eigen circuits. De ligging vlakbij de kerk in de namiddagzon is wel ideaal
– De eerste Quiz van de Oudervereniging ’t Blavierke is een succes qua inschrijving quizgroepen en puike organisatie. Quizzen is in, ook de KLJ organiseert in het najaar zijn versie in ’t Blavierke als fundraising
– Droog, maar grijs en koud weer voor Brussel-Zepperen voor Elite zonder club en Beloften, Tienen-Zepperen voor Junioren en lokale ronden voor Nieuwelingen
– Drankenhandel Taar Drinks verdwijnt terug uit Zepperen, verwarmingsbedrijf Raymond Smolders-Thijs op het BIP (Brustem Industriepark) gaat in faling en in het oude meubelmagazijn Paul Vaes (alleroudste gemeentehuis) opent een tweedehandszaak drie keer per week zijn deur
– Kleine Landeigendom Tongeren-Sint-Truiden kondigt eindfase III aan op de verkaveling Dekken: bijna 40 koopwoningen met pleintjes, groen en wadi. Mogelijk nog een reeks sociale huurwoningen tussen de vroegere karrenvaart en de Waterkuilstraat
– Reclamebedrijf ARDEK (Keunen), gestart in de vml. schutterijloods aan de Poel en naar een nieuwbouw verhuisd aan de Eynestraat, verhuisd naar Brustem Industriepark naar een grotere ruimte
– Verwarming Smolders-Thijs, gesticht in Zepperen en in herlocatie op Brustem Industriepark, gaat in faling
– Het Spiegeltenteam scoort met Zepperen Danst Weer ! opnieuw een voltreffer: meer volk dan vorige editie
– Duurwandelen is in de mode: nogal wat Zepperenaren zijn lid van de Bende van Jos in Ordingen en doen Scherpenheuvel, de Dodentocht Bornem. Dirk De Man trekt door Noord-Spanje naar Compostela
– De Genovevaprocessie kan voor het vierde jaar op rij niet uitgaan door het slechte weer
– ’t Blavierke brengt zijn schoolfeest ‘Schatten op Zolder’
– Fanclub Freddy Davis haalt een uitverkochte veilingszaal in ST met zijn hommage aan Joe Harris
– Tennisterrein ‘De Schans’ langs de Stokstraat stopt ermee
– Het mooie weer maakt van de Rommelmarkt van Straatcomité d’Oye een volkstrekker. Ook leuke actie met versierde burenstoelen
– Het voorjaar is algemeen koud en nat: de kersen zijn drie weken achter
– Leefbaarheidsbabbel van stad & politie in De Jachthoorn: verkeer, sluikstorten en burenruzietjes zijn hot items
– FB Zepperen Samen stelt een on line handelsgids samen en een fotoinventaris van winkels, bedrijven en vrije beroepen
– Hittegolf einde juli-begin augustus
– Rommelmarkt Eynestraat krijgt een 500-tal verkopers en een massa bezoekers op de been. Optredens van Bobby Prins, Freddy Davis en Sabina onder loden zon
– Katrien Paques krijgt medailles als performer in Los Angeles
– KLJ gaat op kamp in Verrebroek bij Doel. De fotopagina OUD-KLJ’ers van Zepperen, in 2009 gestart door Jurgen Creten krijgt nieuw leven door Zepperen Samen
– De Boddelkèèr ST op het evenementenpleintje KLJ Eynestraatschool trekt nog meer volk dan vorig jaar, 300-tal geraamd
– Broodjesbar en huisbereid ijs ‘Quattro’ opent in de vroegere zaak Taar drinks, Dekkenstraat. Ook een speciale baguette ‘Zeppers accent’
– Zepperen Kermis kampt met twee bouwwerven op het kerkplein, maar KLJ Zepperen houdt een vierdaagse ‘Happy Zeppie’ met o.m. een Triple Sisters Party, BBQ en Easy Café
– In september zijn er 413 leerlingen ingeschreven op de campus Sint-Aloysius Zepperen van de Scholengemeenschap Onze Lieve Vrouw (SOLV) te Sint-Truiden. De basisschool ’t Blavierke telt 102 kleuters en 164 leerlingen lager onderwijs
– Hondenkapsalon Rani opent in de Driesstraat
– Halloweenwandelingen in Zepperen: die van KVKZepperen Jeugd en de Pitslampenwandeling van de Landelijke Gilde-Blavierke
– Manège Gravenhof staat te koop
– KLJ Zepperen en de nieuwe ‘Vrienden van de KLJ’ organiseren een kerstboomactie ter versiering van het dorp
– Het Naaiatelier, nieuwe zaak Eynestraat, bij de Poel
– Ston Nijs, volksfiguur op het kerkplein, overlijdt als 90-jarige. Martha Creten overlijdt als 100,5-jarige in rusthuis Meiland ST
– De vzw Genoveva, eigenaar van de parochiezaal, wordt opgeheven en de parochiezaal wordt overgedragen aan het bisdom Hasselt, olv. Edmond Hermans. De uitbatende vzw De Drie Gezusters blijft.

_______________________________________________________________
2014
– Zepperen telt 3.381 inwoners, waarvan 1.725 vrouwen en 76 vreemdelingen. De dames zijn dus ruim in de meerderheid
– De Toneelvrienden brengen hun deurenkomedie ‘Schat, je bent een schat’
– Lev Vanorbeek treedt op als stand-up komedian in de voorzaal bij de Paters
– De zustersschool uit 1962 en de veel oudere ‘boekerij’ aan het kerkplein gaan tegen de vlakte. De achterzaal en de wc-blok blijven staan. Het project Vercammen gaat niet door wegens bouwvalligheid
– Tirolerweekend van de KLJ
– De woningencluster Trivium aan het Sint-Genovevaplein wordt gebouwd
– Brussel-Zepperen geniet van mooi weer
– Viva la Pasta in Sint-Aloysius en 2de Blavierkesquiz zijn allebei een schot in de roos
– Zepperen Danst Weer trekt veel volk. Er wordt uitgekeken naar een grotere tent voor volgend jaar
– Burgemeester Veerle Heeren belooft een nieuw gemeenschapshuis op de site Eynestraat oude gemeentelijke jongensschool aan de vergadering Zepperen Samen
– De Genovevaprocessie trekt na verscheidene regenjaren met afgelasting opnieuw uit! De Muziekkapel RVM Chiro Sint-Marten zorgt voor muziek bij het stappen.
– De twee rommelmarkten, d’Oye en Eynestraat, kunnen weer rekenen op grote belangstelling
– Het dorpsrestaurant ‘Zeppere Tegoar’ neemt een vliegende start: gemiddeld 75 aanwezigen in de parochiezaal op dinsdagmiddag. Initiatiefnemers Gerda Neven en Nicole Knapen

Zeppere Tegoar logo 20140001
– Het Kerstconcert en de Kerstmarkt van ’t Blavierke zijn een succes: de beste edities ever
– Het huis Claes-Baldewijns-Hayen-Mommen uit 1936 bij Hayen Laser Technologies wordt afgebroken, de winkel van Sophieke va Net wordt gerenoveerd.
– Eindelijk: de Remacluskring presenteert zijn ‘Zeppersen Diksjenèjr’, een kanjer van 800 bladzijden met geluid-cd !
– Bij de Paters wordt een stuk bos tussen ringgracht en voetbalplein gerooid
– Het Studiebureau Archeologie van Kessel-Lo doet archeologisch vooronderzoek op het verkavelingsterrein voor de Mot
– Middernachtmis opgeluisterd door het Genovevakoor olv. Griet Renaerts

____________________________________________________________
2015
– De Toneelvrienden zetten het blijspel ‘Wat doen we met Tante?’ op de planken in de voorzaal van SAZ
– Door twee brainstorms olv. STEBO en ism. Zepperen Samen krijgen de Zepperse verenigingen de kans om aan de Burgemeester hun ideeën over een nieuw ontmoetingscentrum op papier te zetten.
– De Genovevaprocessie op de verkorte, verkeersveiliger route is terug talrijk, met twee extra groepen: de vendelzwaaiers van oud-KLJ en de Fanclub Freddy Davis. Ook de Kruisprocessie ging uit door de velden
– Zepperen Danst Weer! kent een XL-editie met een grotere spiegeltent, het hek van de gemeenteschool moet zelfs aangepast worden. Weer een massa volk!
– Architectenbureau A20 uit Hasselt gaat met stedelijk architect Bart Schops de verbouwing van de school tot verenigingencentrum leiden
– Dorpsrestaurant ‘Zeppere Tegoar’ spreekt een vast en talrijk publiek aan op dinsdagmiddag. Het bestuur van de parochiezaal De Drie Gezusters wisselt
– De activiteiten van KVLV (Pannekoekennamiddag) en Landelijke Gilde (Dauwwandeling/ontbijt en Gordel, meestal op verplaatsing) zijn traditie geworden
– De benefietactie voor diabetespatiënten op initiatief van Jan Bonné en met basis in het bedrijf Claes, Startelstraat, is een groot succes
– Freddy Davis brengt een nieuwe single uit met een verrassende, originele knipoog-clip. Hij komt in diverse hitparades met ‘Neem mij nog eens in je armen’
– De zomer eist in het verkeer het leven van een fietstoerist. Ook motorrijder Giovani Ingoglia uit Sint-Truiden komt om, in de Eynestraat. Bloemtuilen e.a. verschijnen op de twee plekken.
– De twee rommelmarkten kennen een massale belangstelling, zoals elk jaar zijn ze gezegend met mooi weer
– Twee jong overleden dorpsgenoten, Wim Van Cauwenbergh en Ann Martens, worden stemmig herdacht in de elfurenmis, met het Genovevakoor op de sacristie en EH. Luc Michiels, witheer te Kortenbos
– Koninklijke Voetbalkring Zepperen fusioneert met voetbal Brustem. Paars-wit blijft zichtbaar in het nieuwe logo
– Hayen Laser Technologies en Bandencentrale Dirk Raymackers breiden uit op of kort bij hun huidige vestiging langs de Stippelstraat
– Johan Mas, ondernemer schildersbedrijf en zoon van ere-schepen Staaf, wordt in de zomer schepen van de stad Sint-Truiden
– Freddy Davis brengt een single uit ‘Ons dorp’ met een clip, gefilmd in Zepperen Kogelstraat en Genovevaplein
– Nieuwe kleine ondernemingen: Mario klussen, Second Life tweedehandskleding, Thuishulp De Mutsaerd en Irma & Alice accecoires en decorartie…
– Dorpsrestaurant ‘Zeppere Tegoar’ krijgt de stadprijs voor bijzonder burgerinitiatief (preventiedienst)

______________________________________________________________
2016
– Zepperen telt 3.401 inwoners, waarbij 1.746 vrouwen en 1.655 mannen. Hierbij 74 vreemdelingen
– De Toneelvrienden brengen met de comedie ‘Buenas Dias Benidorm’ een erg gesmaakte billenkletser in de voorzaal bij de Paters
– Zepperen rouwt om oud-schepen Mas, na een tragische val, en vooral om de 17-jarige Céline, die de strijd tegen een slepende ziekte verliest
– Bij de voorjaarsevenementen tellen we: Dauwwandeling Landelijke gilde, Bloesemjogging, Zepperen danst weer met kaarten op vrijdagavond, Kruisprocessie en bedevaart naar Kortenbos
– Bij de jubileumprocessie van Kortenbos (80 jaar basiliek) stapt ook de Genovevagroep van Zepperen mee op
– Freddy Davis brengt een nieuwe single uit, ‘Bella Belinda’, de clip is deels opgenomen in Kroatië
– Taverne Haspengouw heropent zijn deur !
– Op zondag 22 mei gaat de Genovevaprocessie uit, een indrukwekkend gezicht, met gastgroepen OLV-basiliek Kortenbos, Muziekkapel RVM Chiro Sint-Marten en de Trudogezellen. Halverwege moet een deel van de stoet een kortere weg nemend door de lichte regen
– Op zondag 29 mei wordt de steegjestocht ‘Ronde van Zepperen’ ingewandeld, tien en halve kilometer. Een routebord aan de kerkhofpoort op het Genovevaplein wordt ingehuldigd door burgemeester Veerle Heeren en schepen Johan Mas. Initiatief: Landelijke Gilde Zepperen
– 1 en 2 juni: zware wateroverlast, vooral aan de doorgangen van de Melsterbeek en de twee Zepperse beken (Eigenbeek en Bergbeek). Vooral schade in de Klein-Dekkenstraat
– 23 juni: een rampdag. Zware hagel mitrailleert vensterluiken en dakplaten. De meeste notenbomen en heelwat loof- en parkbomen (o.m. tuin dokter Fabry, sneuvelen in een tornadoachtige valwind. De oude kastanjeboom aan de Sint-Genovevakapel gaat voor de bijl, beschadigd en uit veiligheid
– Restaurantdagen zaal ‘De 3 Gezusters’. Met de opbrengst kan het huurtarief voor de meewerkende verenigingen verlaagd worden
– De kooklessen voor mannen van de Landelijke Gilde blijven succes kennen
– Ook een constante: ijstaarten, kerstconcert en kerstmarkt begin december door basisschool ’t Blavierke
– Het Genovevakoor luistert de voorlopig laatste Middernachtmis in de Sint-Genovevakerk op.

________________________________________________________________
2017
– Zepperen telt volgens de NIS-sectoren 3.360 inwoners
– Nieuwjaarsreceptie van Ziekenzorg in de parochiezaal. Nog dit jaar herdoopt in Samana. De paasgeschenkjes voor de zieken worde onder deze nieuwe vlag aan huis bezorgd.
– Begin februari (Lichtmis) is er de pannenkoekennamiddag van de KVLV, die vaak aansluit bij de dauwwandeling met spek en eieren in de vroege morgen van de Landelijke Gilde.
– Even traditioneel verkoopt het Genovevakoor geverfde paaseieren na de mis.
– ‘Het testament van ….’, knaller van blijspel in het Zeppers door de Toneelvrienden.
– In het voorjaar opvallend veel overlijdens van hoogbejaarde dorpsgenoten.
– De Genovevaprocessie willen de organisatoren vervangen door een alternatieve viering. Reden: veiligheidsproblematiek, verminderde steun van stad, parochie gaat meer op in federatie en verminderd draagvlak langs de volgweg en bij rustaltaren. Maar een groep jonge moeders neemt over en herstelt zelfs de oude volgweg. Het weer zit hen mee!
– Buurtcomité d’Oye en club H16 stoppen er voorlopig mee. De trekker Marleen Thijs verhuist naar het begijnhof in Sint-Truiden en het clublokaal van de 4×4 wordt vervangen door nieuw ontmoetingscentrum Eynestraatsite
– Start van buurtcomité ‘de Plankstroewet’ dat voorjaar
– Dauwwandeling met prachtig weer én vroege bloesems door Landelijke gilde op 2 april
– Oprichting hondenschool De Blije Woefkes met terrein op de Stokstraat. Ze houden meteen een spaghetti-dag
– Zepperen Danst Weer! met Jo-run en met apart luik Rock and Ride Zepperen in de week van eind april-begin mei in de spiegeltent, voor de gelegenheid naast Gigema (expressweg)
– Mega-rommelmarkt op de Nationale feestdag op de Eynestraat en verre omgeving
– Nogal wat dorpsgenoten nemen deel aan dodentochten en marathons
– Buurtcomités zijn actief, bijv. een voorbehouden ‘speelstraat’ in ’t Struutje (Anroyestraat)
– Onze bioboer doet het goed in de Natlandhoeve, in de buurt van de Paters
– De Boddelkèèr treedt op in de voetbalkantien
– KLJ-Zepperen is ontheemd door de werken op de Eynestraatsite en doet de activiteiten zoveel mogelijk op verplaatsing, maar dat vraagt veel van de kas. De Bierfeesten gaan voor het eerst door op de Stokstraat
– Het literaire programma ‘Zin in Zomer’ doet Juwel Fruithof aan
– KLJ gaat op kamp in Boortmeerbeek en over de grens in Bach (Oostenrijk)
– Begin juli wordt de eerste steen gelegd van het nieuwe Ontmoetingscentrum Eynestraat. Tot twee maal toe wordt door directe buren een klacht ingediend tegen het  bij de Raad voor vergunningsbetwistingen en tot twee maal toe worden de al gevorderde werken stilgelegd
– Open brieven heen en weer van Carmans, Zepperen Samen en Sp.a over dit thema
– Leo’s Bike Collection is een heus wielermuseum langs de Stippelstraat. Leo Moors komt op de VRT ‘Iedereen beroemd’ met zijn uitzonderlijke collectie fietsen, wielertruien e.d. van profrenners
– Jaak Gilissen van de Ouwerxwinning overlijdt
– Jeroen Bleus opent z’n Kookatelier langs de Terwouwenstraat en chef Jeroen Vanandroye mag gaan koken in Koeweit
– Leerlingen van Sint-Aloysius gaan op inleefreis naar Madagascar
– Café ’t Dorp heropent als “’t Elfde Gebod”, bij Faalip, en Taverne Haspengouw restyled de gelagzaal tot sfeercafé, de schouw verdwijnt. Regelmatig optredens o.m. van Raf Coppens
– Jozef Doucé brengt op 11 november tijdens de nareceptie een getuigenis uit WO I
– Restaurantdagen voor zaal ‘De Drie Gezusters’, WinterBBQ en Kerstmarkt (met Kerstconcert) in ‘ Blavierke
– Edelsmeden Punie doen mee met de Open Ambachtendag
– De rioleringsherstelling in de verzakte Kerkveldstraat vereisen een wekenlange droogzuiging
– De Gordel van de Landelijke Gilde heeft dit jaar Zepperen als basis. Marc Appeltans wordt voorzitter van het gewest. De Landelijke Gilde is in Zepperen ook bekend van Dauwwandeling, Pitslampentocht met ’t Blavierke, Kruisprocessie…
– Comedian Lev Vanorbeek wordt ‘Voor de Leeuwen’ gegooid, Katroen Paques treedt op en Freddy Davis scoort met z’n professionele clip ‘Ergens Halverwege’. Zijn fanclub zorgt voor restaurant- en koffiekransdagen in de parochiezaal. Freddy organiseert buitenlandse fanreizen naar Moezel en Spanje
– Nieuw volk in de oude kapelanie (Marlies, Eef en Willem, die er vroeger al woonden)
– Voor het eerst sinds lang geen Middernachtmis op Kerstmis, bij gebrek aan priester

______________________________________________________________

Afbraak…

2018
– ‘Uitgesteld’ is de wat verwarrende titel van het jaarlijkse blijspel in het Zeppers door de Toneelvrienden.
– Er wordt een fotoinventaris gemaakt van het oud kerkhof door de stedelijke dienst begraafplaatsen
– Het struikperk met boom voor café Elfde gebod maakt plaats voor een smaller perk met ruim terras en ook overbuur Taverne Haspengouw krijgt een veiliger plek voor zijn straatterras door de omleiding van het fietspad. Fàààlip stunt erop los en wordt verkozen door het NB tot beste café van Sint-Truiden. De Taverne heeft succes met lunchsuggesties op weekdagmiddagen tegen democratische prijs. Ook Petanque, Comedy Club en Sintbezoek.
– De verkaveling van de weide aan de Mot d’Oyestraat door Kolmont gaat van start
– De voetwegen krijgen een nieuwe laag, de rioleringsproblemen (verzakkingen) Kerkveldstraat worden opgelost
– VV Zepperen-Brustem spijst de kas zoals elk jaar met BBQ, pannenkoekennamiddag en mosselsouper. De U16 worden interprovinciaal kampioen met trainer Philip Heusdens
– De 2de Zepperse Toer vanwege de KLJ
– De 6de Blavierkes quiz door de Ouderraad van de basisschool
– De Facebookpagina ‘Zepperen Samen’, als digitaal prikbord voor het dorp, telt 1.660 likes
– Opvallend zijn de vele fondsenwervingsacties van onze verenigingen en scholen in Zepperen voor het goede doel: Levensloop, Bednet, Koffiestop, Kom op tegen Kanker, Rode neuzendag, de Warmste Week
– Fase III op Dekken (met wadi) is klaar met nutsvoorzieningen en wegen, ook een betonnen paadje richting Dekkenstraat
– Zepperen Danst Weer kent succes met motorcomedy-avond, de klassieke fuif en de kindernamiddag. Deze laatste samen met Jo’s Run, die enkele honderden lopers telt en 5.000 euro opbrengt voor Kinderkankerfonds.
– De twee terrascafés Elfde Gebod (Philip Blavier) en Taverne Haspengouw met restaurant en formule De Pot op Tafel (Pieter Gillet) kennen drukke dagen wegens vroege én late zomer. Zuid-Frankrijk in Zepperen.
– Op de Honsberg, grens met Rijkel en vlakbij de oude spoorwegbrug, staat een tentenkamp (Glamping) voor overnachting en Bloesembar.
– Klassiekers zoals Dauwwandeling LG, Pitslamenwandeling, Kruisdagenprocessie LG, Pannenkoeken KVLV, Kestconcert en -markt Het Blavierke
– Er is een damesvoetbalploeg met o.m. logopediste An Thijs
– Hemelvaartmis in Kortenbos en DrieGezustersmis in Rijkel spreken elk jaar wat minder oude publiek aan, de voettocht van Paters naar Kortenbos telt nog 5 deelnemers.
– Heel wat straten krijgen een nieuwe strijklaag in asfalt: Klein-Dekkenstraat, Waterkuilstraat, Kasteelstraat…
– De ‘nieuwe’ Genovevaprocessie breidt nog uit met een groepje dames witte wimpels Genoveva en de ruitersgroep Gravenhof. Erg warm weer! Deken Wim Ceunen zegent de buurt aan de vier rustaltaren: Mutsaerd, Plankstraat, hoek Wellensestraat en IJzerenkruisstraat.
– De kerkhofmuren rond de kerk worden hersteld door het stadsbestuur, lek in dakje kerkhofpoort is ook hersteld.
– Voor het eerst is er géén rommelmarkt meer in Zepperen: comité Eynestraat met Jos Michiels kampt met gezondheidsproblemen
– Buurtcomité Plankstraat organiseert een BBQ-challenge, spin-off van het TV-programma, waar straatbewoner Ivan Kempeneers met z’n maat Adil lang in de running blijft.
– Voor de pastorie is er een beheersplan beschermd monument en een restauratiedossier wordt voorbereid, architect Tars Stevens.
– De smidse Jammaers in Kerkveldstraat, het vakwerkwinkeltje Domin Mommen tegenover het kerkplein en het mini-huisje Paternoster worden afgebroken. De leegstandsheffing en de vastgoedinvestering bij lage rente eisen hun tol
– Freddy Davis, 50 kg lichter, brengt nieuwe singles uit zoals ‘De Brief’ of ‘Zomerliefde op het strand’. De fanclub organiseert de gebruikelijke eetfeestjes in de parochiezaal

FreddyDavisHBVLST25052018
– Voor het ‘Rentmeestershuis’ Gilissen (gedeeld Vera Gilissen en haar tante Francine Fannes-Gilissen) wordt ook een beheersplan gemaakt, herstelling stormschade stallingen uit 1665 is dringend
– Het Genovevakoor houdt net voor de zomer zijn afsluitoptreden in de kerk
– In de zomervakantie is het SAZ weer plaats voor mindervalide jongeren op kamp, de vzw Zonnebloemblaadjes uit de Vlaanders
– SAZ laatstejaars houden ook dit jaar hun galabal. Het Blavierke verzorgt en eindeschooljaarviering in onze kerk
– de lente en de zomer zijn uitzonderlijk droog en warm. De oogsten zijn twee weken vervroegd en het gras kleurt rosgeel
– In juli houdt het stadsbestuur met de Wateringen een hoorzitting in De Jachthoorn over overlast en bestrijding. Er zijn tientallen buffers noodzakelijk, maar voorlopig zijn er maar twee in aanleg. Grondeigenaars zijn moeilijk te overtuigen
– In onze lokale cafés en huiskamers klinkt gejuich: onze Rode Duivels voetballen zich naar wereldzilver in Moskou
– Er broeit wat op Dekken: buurtfeest Eikhoustraat en petanquetoernooi
– De jaarlijkse Blauwe BBQ in en rond de voetbalkantien ent veel belangstelling, ook van de kandidaten op de lijst voor in oktober
– Ivan Kempeneers en Queslati Adil scoren goed in het TV-programma Grillmasters
– Jo’s Vriendebier wordt gelanceerd als aandenken aan de tragisch omgekomen Jo Vanoirbeek
– Jos Lacroix is grootmaarschalk (voorzitter) van de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie
– 11 juli Vlaanderen Feest! slaat dit jaar zijn kiosk op in Zepperen op het Sint-Genovevaplein. De gele ‘crew’-shirts van de verenigingen en de zwarte ZWD-shirts ontvangen de fans van Kristoff,, Freddy Davis en Ine Tiolants.
– De in Dilsen gerestaureerde ‘corbillard’ krijgt een (bekritiseerde) plek in de kerk. Schepen Bert Stippelmans en burgemeester Veerle Heeren huldigen in, voor een koffietafel van 80-plussers.
– De Perenboomgaardenwandeling wordt ingewandeld door Hilde Vautmans en Johan Mas op Kermisdag. Toen ook inschrijvingsstand van KLJ.
– De gemeenteraadsverkiezingen van oktober brengen drie Zepperenaren in het schepencollege vanaf 2022 : Johan Mas (Open VLD, 1.259 voorkeurstemmen), Stijn Vanoirbeek (CD&V, 1.040) en Nina Kvikvinia (NV-A, 719). Ook kleindochter Laurien (Open VLD, 827) van Bèrke Bamps komt in de gemeenteraad. In Zepperen kwamen verder nog Dirk Knapen (Sp.a) en Stan Thijs (CD&V) op
– Zepperse bedrijven bouwen bij:  Hayen Laser Technology,
– KVLV vier z’n leden met een originele Zepperen Airlines-avond
– 11 november met schepen Mas herdenkt 100 jaar Wapenstilstand. Marijke Schoenaerts organiseert haar receptie in de Parochiezaal De Drie Gezusters
– Nina Derwael met Zepperse roots wordt wereldkampioen turnen en sportvrouw van het jaar
– In Zepperen is nog een groepje senioren van 75-jarigen actief, ontstaan uit een 50-jarigenreünie
– Vers van het Veld (Kogelstraat) distribueert z’n paketten
– Granite Works Otten huldigt een nieuwe toonzaal in
– De KLJ mag het lokaal met bos in Bautershoven tijdelijk gebruiken. De WinterBBQ en de Bierfeesten op de Stok worden druk bijgewoond door ouders en sympathisanten. Ook Kaas- en wijnavond moet geld opbrengen voor het kamp in Werchter
– De werken aan het nieuwe Ontmoetingscentrum starten, de procedureslag kost de bouwheer wel 374.000 euro aannemersvergoeding en extra kosten
– Wielrenner Thomas Budenaers laat van zich horen
– Lifestylecoaching is in, Carolien Appeltans en Chantal Suët
– De gekende oud-adjudant luchtmacht en oud-OCMW-voorzitter Hubert Fissette (Lanaken 1931) overlijdt in het ouderlingentehuis.
– Driesstraat en Kerkveldstraat worden verboden voor verkeer boven 3,5 ton om het kerkplein met de caféterrassen en de kerk te ontlasten van zwaar en dus gevaarlijk transport
– Kristof Duchateau wordt instant beroemd met z’n Madlips-filmpjes, gedubt in een sappig plat dialect
– De basisschool krijgt een caravan op het speelplein voor leerlingen met nood aan rust en het middelbaar krijgt vor de eerste graad een overdekte speelplaats
– De Restaurantdagen door de verenigingen voor de parochiezaal kennen een recordopbrengst
– Zeppere Tegoar, het dorpsrestaurant met trekkers Gerda Neven en Nicole Knapen bestaan al 4 jaar!
– Freddy Davis houdt Kerstconcert in de Sint-Martenkerk in Sint-Truiden. Nieuwe singles zijn ‘Na vele lange jaren’ en ‘Kerstmis doet me dromen’

zepbbqklj2018kerkenleven

_______________________________________________________
2019
– Zepperen telt 160 tachtigplussers! Samana (het vroegere Ziekenzorg) organiseert regelmatig activiteiten voor hen.
– De bevolking telt 3.336 inwoners volgens de statistische sectoren Zepperen-Centrum + ’t Eigen + Dekken + d’Oye + Gippershoven + Ter Stok. Kortenbos niet meegerekend.
– De Toneelvrienden brengen het blijspel ‘Filet de Sax’, een Zepperse versie van ‘Schone Schijn’. Proficiat aan het ‘sax’tet acteurs Rosette, Liliane, Liesbeth, Rik, Jef, Johan, helpers, regisseur en vooral aan de souffleur !
– Eind januari blijft er enkele cm. sneeuw liggen.
– Gunter Vanleeuw volgt Marc Appeltans op als voorzitter Landelijke Gilde Zepperen.
– Kristof Duchateau maakt furore als Benny Sue met de Pensponey.
– Drie hittegolven op rij in de zomer en recordhoogten van temperatuur. Het fruit kampt met zonnebrand.
– Zepperse evenementen: Jo’s Run, ZDW!, Genovevaprocessie, BBQ-Challenge (Plankstraat), Zepperse bierfeesten (KLJ),  Zepperen Beach (Taverne Haspengouw), Summervibes (Elfde Gebod). Zepperen-Brussel wordt gestaakt door hevige wind. De twee rommelmarkten zijn niet meer.
– Ponykamp in het Gravenhof, zomerkamp KLJ in Wilsele.
– Juf Ellen Berden wordt bevorderd tot schoolhoofd van ’t Blavierke ter vervanging van  Nady Selis en Jo America.
– Op zondag 1 september opening van het nieuwe ontmoetingscentrum De Veva (van de meisjesnaam Genoveva) langs de Eynestraat. De vroegere hoofdonderwijzerswonig, later gemeentehuis, beschikt over vergaderlokalen zoals Het Loket, over sanitair, bar en veranda. De noordelijke klassenvleugel maakt plat voor een polyvalente zaal in industriële bouw, de zuidelijke klasvleugel wordt gerenoveerd tot goed uitgeruste keuken met afwaslokaal en sanitair. Onder het afdak komt een nieuw KLJ-lokaal. Grote receptie met burgemeester Veerle Heeren, gebouwschepen Hilde Vautmans en Georges Vanoirbeek, namens de verenigingen. Open Deur in de namiddag met taart. Beheerder vrijwilliger Dirk Keunen en team.
– Een motorrijder komt om tegen een geparkeerde oplegger op de N718 (verbinding Ordingen-Terbiest).
– Hoofdleider Martijn Persoons van de KLJ geeft het roer door aan Simon Briers en Pieter Vanoirbeek. Het nieuwe lokaal geeft ’n boost.

– Restauraties aan kerk (fase 4 met onderdakse gevels en glasramen) en pastorie (dringende dakvoetherstelling) gaan van start.
– Een damesteam van VV Brustem-Zepperen met o.m. Ann Thijs, voetbalt zich in de kijker. David Bamps wordt voorzitter VV Zepperen-Brustem.
– Freddy Davis en zijn actieve fanclub brengen nieuwe songs uit in Vlaamse hitlijsten en organiseren zowel populaire eetfeestjes als groepsreizen.
– Taverne Haspengouw organiseert met regelmaat een ‘Comedy Club’ met bekende stand-up-comedians.
_________________________________________________________

2020
– De Toneelvrienden spelen het blijspel ‘Bea en Lea’ bij de Paters, regie door Chris Mathijs van Sint-Truiden.
– Het netwerkevent ‘Receptie Gestelde Lichamen’ van het stadsbestuur gaat door in het nieuwe OC De Veva, Eynestraat.
– De bankkantoren van Paribas-Fortis, KBC en Belfius sluiten of hebben een minimale dienstverlening vb. bankautomaat. Argenta Dekkenstraat/Klein-Dekkenstraat blijft open.
– In februari-maart waaien rukwinden van de ‘stormen’ Ciaran, Dennis en Jorge door Zepperen. Enkele grafmonumenten op het oud kerkhof sneuvelen. Natte weken zouden de grondwaterstand terug op peil moeten brengen.
– De zoveelste parochie-reorganisatie maakt van Zepperen een ‘lokale geloofskern’ van de pastorale eenheid Sint-Trudo. Diverse brainstormingen in Zepperen over het nieuw pastoraal plan 2020.
– 46ste Brussel-Zepperen, nu geconcentreerd rond Banden Raymackers op d’Eygen, kampt al tweede jaar met slecht weer. Plaatselijke wielertalenten Budenaers en Raymackers.
– Een coronavirus-pandemie start eind januari in China en leidt vanaf 14 maart ook tot een gedeeltelijke lock-down van België. Alle evenementen, vergaderingen, cafés, (dorps)restaurants, misvieringen, gewone winkels, familiefeesten, buitenlandse reizen, bezoeken aan ziekenhuizen/woonzorgcentra e.d. worden enkele weken opgeschort. Advies is ‘binnen blijven, afstand houden, ontsmetten, handen wassen’. Skivakantiegangers in Noord-Italië zijn hier de eersten met huis’arrest. Supermarkt, voedingswinkels, apotheek e.d. mogen open blijven. Andere ondernemingen krijgen steungeld en tijdelijke werkloosheid. Thuiswerken voor wie kan. Een uurtje buiten ontspannen individueel of in de gezinsbubbel is ook toegestaan. Mondmaskers worden – traag – verdeeld. Vooral in de woonzorgscentra sterven oudere mensen, niet altijd duidelijk aan corona te linken. Echtgenote Freddy Davis, Georges Roebben, René Claes, Jos Michiels zijn enkele gekende namen.
– De hobby van architect Steven Broekx uit de Terwouwenstraat groeit uit tot een heuse brouwerij, de Hophemel.
– Zware brand verwoest het logement voor seizoenarbeiders fruitteelt langs de Drie Gezustersstraat (voorheen Mommen, nu fruitteeltbedrijf in Halen, in huur door teler Gielen Brustem). Twee zwaar gekwetsten.
– Vanaf 8 juni mogen de cafés en kerken terug open, mét strenge regels. De restaurants behielpen zich eerder met afhaalmenu’s. Basisschool Sint-Aloysius is al wat langer open maar kampt met plaatsgebrek omwille van de blijvende afstandsregel van 1,5 m. Vandaar het gebruik van de polyvalente zaal De Veva voor het vijfde leerjaar. De ‘contact-tracers’ proberen telefonisch risicocontacten in zelfisolatie te houden, maar dat werkt niet.
– De restauratiewerken fase IV aan de Sint-Genovevakerk zijn – op een laag pitje – bijna ononderbroken blijven verdergaan door Verstraete & Vanhecke: vervangen pinakels, kruisbloemen, sommige waterlijsten, schilderen buitenschrijnwerk, loopvloeren op zolders zijbeuken en nieuwe sacristie, herinvoegen metselwerk en vervangen zwakke bakstenen, veiligheidsglas voor gerestaureerde glasramen (Snijders), droge brandbestrijdingsleidingen met ook verneveling (Somati), kleine aanpassing elektriciteit (Vanmarsenille), nieuwe lampjes torenuurwerk…
– Twee jonge kerkuilen in de kast boven de zuiderkruisbeuk worden geringd, vorig jaar waren het er drie.
– De stormen Francis en Dennis vernielen graftekens op oud kerkhof, o.m. het mooie monument van Gilissen-Thewis.
– Mooie, kurkdroge zomer.
– Eind juli worden de cijfers voor de Corona-pandemie ineens terug slechter, wellicht gevolg van te snelle versoepelingen en niet bereikte groepen in de samenleving. Terug verstrenging.
– Op 15 augustus, OLV-Tenhemelopneming, is de kerk voor het eerst terug open voor korte bezinning en kaarsje branden voor dierbare. Op Allerzielen idem met zegening graven kerkhoven.
– Septemberkermis gaat door in mineur, zoals de markten: ontsmetten, éénrichting, mondmasker.
– Vanaf november is er sprake van een tweede, zwaardere corona-golf. Opnieuw lockdown met gesloten horeca, niet-essentiële winkels, niet-medische contactberoepen zoals kappers, één knuffelcontact, avondklok om 12 uur, samenscholingsverbod van meer dan 4 personen enz. De basisscholen krijgen een week herfstvakantie extra. Het middelbaar deels afstandsonderwijs. Veel afhaal van o.m. gerechten, zowel bij horeca als bij verenigingen, die ook geen teerfeesten meer kunnen houden.
– Een vrouw komt om in een auto-ongeval op de N718 door botsing op geparkeerde oplegger. Het stadsbestuur komt met een parkeerverbod naast de gewestwegen in Sint-Truiden.
– De afwerking van De Veva gaat verder: speciale technieken, peuterspeeltuin, extra podiumdeur en AED-toestel. Maar de verenigingswerking ligt stil. KJL houdt on line-ledenactiviteit. Oplevering op 17 december.
– In de Stokstraat wordt een wietplantage opgeruimd.
– De Landelijke Gilde organiseert een wandelzoektocht met raadsels/rebussen op Honsberg en omgeving.
–  Erediensten mogen doorgaan met maximum 15 personen, maar voor Sint-Truiden en ook Zepperen is er streaming van de zondagsmis in de hoofdkerk. Het kerkgebouw staat wel elke zondag open en er is gepland klokkengelui regelmatig.
– De Kerst- en Nieuwjaarsperiode wordt in mineur gevierd binnen de gezinsbubbel met één knuffelcontact.

_________________________________________________________

2021
– De bijna-lockdown wordt midden januari verlengd tot einde februari. Er is sprake van een snelle Britse variant. De vaccinatie, ook in de Truiense woonzorgcentra komt voorzichtig op gang. Vanaf einde januari worden ook schoolkinderen besmettelijk geacht. Nationaal plezierreisverbod en middelbaar bij de Paters volledig in afstandsonderwijs.
– Remacluskring heeft eigen pagina met erfgoeditems op Facebook (opvolger van persoonlijke pagina Willem Driesen). Ook de web-nieuwssite ‘TruiensNieuws’ (Jos Lacroix) brengt regelmatig erfgoedsprokkelingen o.m. over Zepperen.
– De VRT brengt VV Zepperen-Brustem in een reportage over de moeilijkheden van het amateurvoetbal, met o.m. voorzitter David Bamps, vrijwilliger Josée Vandendwije en supporter Ernest Hayen. Amateurvoetbalcompetitie afgeblazen eind januari. Niels Deferm komt terug bij Zepperen voetballen.
– Op zaterdag 16 januari valt er enkele centimeters sneeuw, en in de tweede week van februari is er een heuse witte winterprik met opeenvolgende ijsdagen.
– LED-aanstralers voor kerktoren en de twee kruisbeuken vervangen de oude.
– Buitenschoolse kinderopvang verhuist van Kortenbos naar de campus Sint-Aloysius/Blavierke.
– Een dubbelvaandel van Weggevoerden/Oudstrijders uit 1914-1916-1918 wordt gered van doorverkoop en door sponsor David Bamps aan de Remacluskring geschonken, het hangt in de kerk.
– Het vaccinatiecentrum in het Truiense Minderbroedersklooster draait, maar kampt zoals in heel Europa met tekort aan vaccins. Vanaf midden maart worden de thuiswonende hoogbejaarden opgeroepen. Vanaf einde maart dreigt de derde golf, een nieuwe semi-lockdown van vier weken én een week extra Paasvakantie voor de scholen. Kappers, die pas opnieuw open waren, moeten terug sluiten.
– De landelijke gilde deelt bloesemtakjes uit, verkoopt blauwe bessenstruiken, het Genovevakoor verkoopt zoals elk jaar paaseieren. Afhaalmenu’s in de Zepperse restaurants en supermarkt.
– De kerk is tijdens de Goede Week voor het dekenaat het focuspunt van een pelgrimstochtactie, met nieuwe lokale wandelroute.
– De omgeving van de kerk (Kerkveldverkaveling Gilissen en nieuwbouw Bamps) komt onder druk van nieuwbouwwoningen. De parochiezaal is al één jaar buiten gebruik, maar op vraag van enkele verenigingen wordt de opzegbrief naar het Bisdom nog even uitgesteld.
– De ‘derde’ coronagolf blijft klein en haperen op een vrij hoog plateau en de versoepelingen starten begin mei, vb. buitenterrassen horeca, kappers, middelbare scholieren, beperkt winkelbezoek zonder afspraak… De vaccinatie zit nu aan de risico-patienten, doorgegeven door de huisartsen, totaal nationaal op ca. 25-30 %. Toch zijn er in april nog enkele uitgesproken covid-slachtoffers in het dorp: juf Maria Schoenaerts en KVLV-dame Germaine Bamps-Vandeweyer.
– Na sneeuwval in april en koude noordoostenwinden in de Paasvakantie is er toch nog een week met mooi weer, volop bloesems, kerk open en erg druk toerisme daarrond. Elfde Gebod op kerkplein biedt populaire Take-Away, ook Taverne Haspengouw. Op de Honsberg bij Rijkel-brug kampeert vanaf midden mei de Bar-Z.
– Nutsleidingen-aanleg op Kerkveld, ook in Driesstraat en omgeving kerk worden luchtleidingen en oude oranje natriumlampen vervangen door ondergrondse en door LED-straatlampen.
– KLJ-Zepperen organiseert carwash.
– Geen junikermis, geen processie wegens COVID-beperkingen. Het processieteam biedt ’t Genovevatoerke aan, een bewegwijzerde wandeling met QR-codes die filmpjes tonen met Genoveva-figuranten die uitleg geven.
– Een nieuwe vzw ‘Trots op Zepperen’ (TOZ) fungeert als bouwheer voor een multifunctioneel sportlokaal op een braak terrein achter basisschool ’t Blavierke.
– Een dagwinkel, gerund door Sikhs, opent op in de Dekkenstraat. Ook in de vroegere stationsherberg Ordingen opent een 7/7 en 24/24 winkel.
– Juni is de versoepelingsmaand, door het algemene vaccinatiepercentage en de dalende COVID-cijfers. Toekanbar bij Taverne Haspengouw. Rode Duivelsgekte bij Faalip. Toernooien in ’t Gravenhof. Opnieuw wekelijkse misviering vanaf 4 juli.
– KLJ Zepperen houdt z’n Bierfeesten en de jongeren gaan op kamp in Tsjechië en Boortmeerbeek.
– Grote watersnood midden juli als in diverse delen van Zepperen de beekvalleien overstromen:  Kriekelbrug, Klein-Dekkenstraat/Eynestraat, Roosbeekstraat, d’Oyestraat, Stokstraat en zelfs Terwouwenstraat.
– Brussel-Zepperen rijdt terug uit.
– De vzw De Drie Gezusters laat de parochiezaal uitdoven omwille van de nieuwe Veva en wordt omgevormd tot vzw Zepperen Samen, met een deels verjongd bestuur met Ilse Weeghmans, Dirk Keunen en Dimitri Punie als kern.
– September brengt verdere versoepeling, ook al kruipen de COVID-cijfers stilaan omhoog… Alle verenigingen, ook VV Zepperen-Brustem en Ontmoetingscentrum De Veva, trekken terug aan. Kermis op zondag 19 september.
– Begin oktober inhuldiging Troosthoekje van FERM, na mis voor overledenen. Met beeld van wereldbol met uit- en opklimmende mensjes in het bebloemde Troosthoekje van FERM in de voortuin van de pastorie (°2005). Keramiek door Marijke Schoenaerts Zepperen, metalen sokkel door HLT, voet is restant oude, laatromaanse doopvont in Naamse steen. Het troosthoekje verwijst naar de Covid-overledenen en de veerkracht om de maatschappij en de wereld terug op te starten.
– Van Allerheiligen 2020 tot Allerheiligen 2021 waren er 7 uitvaartdiensten in de kerk, op een totaal van ca. 45 in de hele pastorale eenheid Sint-Trudo.
– Eind september uitgestelde en gegroepeerde Eerste communie in de ruime kerk met hoog podium van Nieuw Sint-Truiden.
– In oktober start het dorpsrestaurant ‘Zepperen Tegoar’ terug op dinsdagmiddag in de nieuwe ‘Veva’, Eynestraat. Ook Samana neemt herstart. Maar al vlug opnieuw beperkingen.
– November-december brengt een vierde coronagolf met de ‘Delta’-variant. De kerstvakantie in de scholen begint een week vroeger. Mondmasker ook voor jonge kinderen en horeca dicht om 23 uur. Een ‘Omikron’-variant dient zich aan, vierde golf, bijzonder besmettelijk. Zelftesten worden de regel.
– Wandelzoektocht in bubbel-verband, aangeboden door de Landelijke Gilde.
– Oud-burgemeester Jef Cleeren overlijdt in seniorie Villa Rosa bij het Speelhof. Burgemeester Veerle Heeren moet een half jaar een stap opzij zetten wegens zelfbediening bij vaccinatie, veel controverse hierrond in Sint-Truiden. Ingrid Kempeneers uit Ordingen met Zepperse wortels (Pauline Gos) vervangt. Ook twee dorpsgenoten, Stijn Vanoirbeek en Nina Kvikvinia, beginnen hun drie jaar half schepenambt. Schepen Johan Mas krijgt bevoegdheid over Stadswerkhuis, zoals eertijds zijn vader.

_________________________________________________________

2022

– De Kerstparade of tractorstoet met kerstverlichting van de Landelijke Gilde telt 99 trekkers en is een geweldig succes.
– Begin januari toch enige aandacht aan patrones Genoveva, redster van Parijs in moeilijke tijden van hongersnood en oorlog. Tussen Rusland en Oekraïne dreigt oorlog. De energie-, bouw- en huurfacturen rijzen de pan uit.
– De scholen herstarten, maar in een klimaat van noodplannen voor een vijfde golf of ‘tsunami’ van besmettingen, in mineur. Half februari gaat de toestand bijna naar normaal, ondanks vele maar milde besmettingen met de omikron-variant.
– Kort na elkaar twee overlijdens: Mariëtte Vaes, zowat de oudste bewoner van Zepperen met 97 jaar, en Dirk De Man, pas 61. Dirk was een verwoed lange afstandswandelaar en Compostela-veteraan, die in het bos van Duras door een auto ’s morgenvroeg in de rug werd opgeschept.
– Landelijke Gilde, Ferm, Samana, Zeppere Tegoar (dorpsrestaurant), OKRA, Viva (vroegere SVV), KVVZepperenBrustem (voetbal, ook de dames) e.a. veren terug op. Wielerwedstrijd begin maart, Brussel-Zepperen is voor juli.
– Het kerkinterieur wordt herschilderd in crèmekleur (F6.0782) aansluitend bij het warme mergelgeel als laatste fase van de jarenlange restauratie.
– Zepperen telt nogal wat ‘beroemde’ inwoners: provinciaal hoofd Isa Verlaenen (VIVA), secretaris Ilse Weegmans (Voorzorg Limburg), ceo Hardeman (FANC), piloot Sterkmans, ceo Taelman (Nyxoah), directeur Vanoirbeek (Veilingen)…
– 24 februari valt Poetin (Rusland) buurland Oekraïne binnen. De aloude smeekbede ‘A peste, fame et bello, libera nos Domine’ wordt actueel.
– 19 mei om 13u45 blikseminslag op of rond de kerk. Aardbeveiliging pastorie en kapelanie spring op, diverse electronische sturingen en voedingen in de kerk geraakt.
– KVVZepperenBrustem speelt op eigen veld 2-2 gelijk als oefenpartner van KSTVV. Zoals andere jaren is er een zomerkamp voor de voetbaljeugd.
– carwash en Zepperse Bierfeesten door de KLJ.
– minionderneming ‘Swoon’ van Hasp-O Zepperen, school van de Assumptie, wint onder leerkracht Wouter Celis de VLAJO-prijs voor meest innovatieve.
– Jan Bonné en Johan Benaets fietsen de Gallibier (Fr.) op in het verband van de Diabetes Liga Cycling Team.
– Thomas Budenaers (Mini Discar Cycling Team) en Cédric Raymackers (Team RB Zelfbouw) zijn beloftevolle wielrenners.
– François Timmermans’ ‘Rosa Villa’ met rozentuin is één van de atttacties op het Open Tuinen-weekend.
– Motorcycle Comedian Lev Vanorbeek en ‘penspony’ Su Kristof Duchateau treden op, ‘Lachen in de Veva’.
– de Geloofsgemeenschap Sint-Genoveva Zepperen als uitbreiding/vernieuwing van het parochieteam is bijzonder actief, samen met de verenigingen en de PE Sint-Trudo als koepel. Synodale gesprekken, masterplan toekomstvisie voor Centraal Kerkbestuur, mini-Oekraïene-actie, wekelijkse permanentie/overleg terug in parochieblad, deurbordje pastorie, Paaspoets kerk, misdienaarswerking, bijkomende lectoren, meerdere doorvoelde uitvaarten, aanwezigheid in ‘parochieblad’ Kerk&Leven, (digitale) affiches, creatieve school-misvieringen ’t Blavierke in de kerk, Kortenbosbedevaarten, Driegezustersviering, Kermismaandag voor alle overledenen, jaarmis Genovevakoor met lekenpreek en drink. Ook: Genovevaprocessie, Kruisprocessie LG, vormselviering en eerste communieviering waren top.
– De Genovevaprocessie gaat uit onder ideaal weer en dit sociaal event brengt een groot deel van Zepperen samen. Kleurrijke kostuums, oude rituelen, wapperende vlaggen. Vier en half rustaltaar, met deken Wim Ceunen, de drie schepenen uit Zepperen en interim-burgemeester Ingrid Kempeneers. Kermiszondag juni brengt ambiance op het kerkplein, vooral dank zij Fààlip.
– het nieuwe stedelijke Ontmoetingscentrum De Veva kent nog kinderziekten maar wordt toch druk gebruikt. Covid, druk voor privéverhuur, poets, enkele wantrouwige buren, technische mankementen en de zware beheerslast voor vrijwilligers vragen oplossingen.
– de oorlog in Oekraïne blijft voortduren en de economische knipperlichten doen vrezen voor een collectieve verarming.
– goed weer voor de populaire Zepperse Bierfeesten van de KLJ in het tijdelijk kampement op de Stok.
– KLJ-Zepperen kampeert midden augustus in Gompel bij Mol.
– KVV Zepperen heeft nu een seniorenploeg A en B, en een damesploeg.
– de zomer is uitzonderlijk warm en buitengewoon droog.
– in de historische Coartwinning van de familie Gilissen start rechts een dameskledingszaak ‘Ouwercx’ fashion’, met ook webshop.
– het pas gerenoveerde huis Nijs aan het kerkplein wordt door het jonge gezin opnieuw verkocht. Geluidsoverlast?
– de buitendeuren en de interieurverlichting in onze kerk worden verzorgd en LED-gemoderniseerd.
– de septemberkermis in mineur: kil en regenachtig.
– de grote globale schokken van pandemie en oorlog in Oekraïne ontregelen de wereldeconomie, vooral vervoer en energie. Onze overheid steunt, maar de facturen voor gezinnen én bedrijven swingen de pan uit. Men voorspelt moeilijke winters.
– Samana Zepperen, het vroegere ziekenzorg, en OKRA Sint-Truiden zijn actief voor onze senioren.
– de Remacluskring start de digitalisering van zijn heemkundige info. Regelmatig ook posts over Oud Zepperen op eigen FB-pagina. De uitgebreide bidprentjes/rouwberichten-verzameling van oud-dorpsgenoot Jean Derwael komt eerst aan de beurt.
– enkele schandalen teisteren het stadsbestuur van Sint-Truiden, met nationale aandacht. De burgemeester, de plaatsvervangende burgemeester en de financieel directeur komen onder vuur. De gouverneur van Limburg volgt speciaal op.
– de ‘verpaarding’ van de weilanden in Zepperen zet zich door. Grazende koeien worden zeldzaam.
– onze fruittelers kappen appelplantages door gekelderde prijzen na Poolse/Tjechische concurrentie en de torenhoge energiefacturen voor bewaring.
– het Schepencollege doet als eerste Zepperen aan bij zijn bevragingsronde doorheen Groot-Sint-Truiden. Een 70-tal aanwezigen in De Veva.
– de zondagvoormiddag-mis van 11 uur wordt vanaf 2023 een zaterdagavondmis om 18 uur, omdat de gebruikelijke voorganger ZEH kanunnik norbertijn Luc Michiels, residerend priester in Kortenbos, ook taken in Alken-centrum gaat vervullen
– KVV Zepperen-Brustem is periodekampioen in Eerste Provinciale voetbal
– het dorpsrestaurant ‘Zeppere Tegoar’ viert zijn 8ste werkjaar
– Café ‘Het Elfde Gebod’ met Fààlip Blavier wint een VTM-reeks ‘Het beste van Kerst’ met hun Kerstonthaal

293401910_5233174126767224_4502576256744757034_n

_________________________________________________________

2023

– De Tractoren-Kerstoptocht van de Landelijke Gilde kent een 2de succesrijke editie. Vele buurtcomités grijpen deze kans om hun Nieuwjaarsborrel te organiseren. Nieuw: comité Kerkveldstraat.

LogoGGGpaars
– 3de editie van de wandelzoektocht Landelijke gilde met de Kerstman als rode draad. In de loop van het jaar ook Dauwwandelingen met picknick of pannenkoeken.
– de Bloesemrun van Kiwanis loopt door Zepperen.
– onverwachte herschikkingen in het College van Burgemeester en Schepenen: burgemeester Ingrid Kempeneers CD&V, nieuwe NV-A-schepenen Mieke Claes en Gunther Dauwe.
– regelmatig zijn er toernooien van nationaal belang in paardensport Gravenhof op de Stokstraat.
– de vroegere vzw parochiezaal De Drie Gezusters wordt officieel omgevormd in vzw Zepperen Samen. Het beheer en verhuur van De Veva worden vanuit de buurtwerking van Stad Sint-Truiden georganiseerd.
– KVV Zepperen-Brustem speelt kampioen in 1ste Provinciale en promoveert naar Bevordering. Topschutter is Dylan.
– eind april, begin mei is de spiegeltent Zepperen Danst Weer ! ‘back’. Locatie: bij GIGEMA aan de verbindingsweg naar de N80. Golden Oldies, De Vette Fuif en Kidsnamiddag. Ook Jo’s Run is terug.
– Vormselviering Melveren-Kortenbos-Zepperen en eerste communie Kortenbos-Zepperen in de kerk. Kruisdagenprocessie door Landelijke gilde.

*

…en de toekomst ?

IMG_20181214_151810
Wijk Dekken, fase III, 2018

– Basisschool Sint-Aloysius, ‘Het Blavierke‘, werd gecentraliseerd in een nieuwbouw aan de Kasteelstraat. Ontwerper is architectenbureau Ferre Verbaenen (+) uit Kapellen. Vml. schoolhoofd Alice Paesmans stelde het bouwprogramma op. De andere vestigingen (oude gemeenteschool Eynestraat, oude zustersschool Genovevaplein en wijkschool Dekken) zijn soms afgebroken (zustersschool), verbouwd tot moderne gezinswoning (Dekken) of worden omgebouwd tot ontmoetingscentrum voor verenigingen (Eynestraat). Schaalvergroting dwingt het schoolbestuur tot strategische keuzes: samenwerken met Alken, met Sint-Truiden of lokaal met SAZ? Buitenschoolse opvang hier organiseren?
– de Remacluskring werkt na de Diksjenèèr aan een boek over de historiek van het lager onderwijs in Zepperen.
Voetbalvereniging Zepperen-Brustem doet het goed in Eerste Provinciale afdeling, ook een damesploeg is opgestart.
– gemotiveerde leken moeten de lacune na de laatste pastoor van Zepperen zo goed mogelijk opvullen. Het emeritaat van E.H. André Frissaer in juli 2009 stelde het gemeenschapsleven van Zepperen voor een nooit geziene uitdaging… door het nijpend gebrek aan gewijde priesters worden de kerkstructuren voortdurend gereorganiseerd en vooral gecentraliseerd. Zal een lokale Geloofskern in Zepperen actief kunnen blijven in en rond de Sint-Genovevakerk?
– door het nieuwe Ontmoetingscentrum in de vroegere gemeenteschool Eynestraatsite, vertraagd door klachten van enkele buren, onderaannemingsperikelen en coronacrisis, moet de eigen parochiezaal De Drie Gezusters uitdoven. Het Eynestraatproject is een mooie mix van oud en nieuw, maar stedelijk Sint-Truidens. De Zepperse parochiale verenigingen moeten zich bundelen om betaalbare tarieven te bedingen.
spoorlijn 21 Landen-Alken zou dubbel worden (40 miljoen EUR) voorzien in 2006-2012, maar geschrapt in 2003 in het besparingsplan Vinck.
verkeersremmende poorten moeten het doorgaand vrachtwagenverkeer ontmoedigen op de weg Brustem-Kortenbos bij het inrijden van de dorpskom Zepperen (Driegezustersstraat en Stokstraat) en op sommige kruispunten (Poel).
– de verbindingsweg Hasselstesteenweg – Expressweg – Ordingen wordt niet uitgebreid naar Diestersteenweg of Tongersesteenweg, maar zou lokaal door wegsignalisatie versmald worden. Steekproeven wezen uit dat dit stuk niet intensief genoeg gebruikt wordt om de hoge investering te verantwoorden.
– Sint-Truiden wil een directe verbinding naar de E40 Luik-Brussel via Velm-Landen, maar het wordt een lang verhaal. De stad heeft dus geen autosnelweg, geen kanaalverbinding, maar wel een vliegveld. Er wordt ingezet op drones, er is immers een grote hoop vrije lucht boven Brustem.
– de Vlaamse bouwmeester pleit voor concentratie van bewoning, zelfs in de hoogte. Zepperen als hoofddorp komt in aanmerking hiervoor. Wordt alle groene ruimte zo uit het centrum geduwd? Het oude kerkhof wordt vergroend, zoals voor de jaren 1920 het geval was.
– de horeca rond het kerkplein is populair, maar de coronacrisis maakt het oudere publiek super-voorzichtig.

Remacluskring Zepperen
versie 01 mei 2021

Tijd bestaat om te voorkomen dat alles tegelijk gebeurt‘ Albert Einstein
Tempus fugit‘ Latijnse uitdrukking
Vandaag is morgen al gisteren‘ WD

Erfgoed

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close